ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 1 КЛАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

 

Veronika Tkachuk

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: доцент, Самойлюкевич І.В.

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 1 КЛАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

Summary: The article is devoted to the problem of teaching pronunciation in primary school. The general characteristics of phonetic competence in English are identified; the aims of the formation of first-graders’ phonetic competence are defined; the notion of school phonetic minimum is presented; the stages of the formation of first-graders’ phonetic competence in English are specified; examples of exercises for the formation of phonetic competence and a short characteristic of video materials for the formation phonetic competence are given; the issue of the assessment of phonetic competence is addressed.

Keywords: phonetic competence; primary school phonetic minimum; video materials, phonetic exercises, assessment.

Постановка проблеми. Спілкування іноземними мовами є однією з ключових компетентностей Нової української школи. Прикінцевою метою навчання англійської мови в аспекті комунікативно-діяльнісного підходу є формування іншомовної комунікативної компетентності, під якою ми розуміємо здатність успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови у відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування. Формування фонетичної компетентності є першим кроком у вивченні іноземної мови. Проте через відсутність природної мотивації дитини до вивчення іноземної мови цей процес є надзвичайно проблемним. Оскільки мислення, пам’ять та увага учнів цього віку характеризуються інтенсивністю та високою ефективністю, інформація повинна подаватися у яскравій формі, з музичним супроводом, з використанням наочності. Завдяки цьому дитина буде легко її запам’ятовувати у достатньо великому обсязі. Саме тому доцільним є використання відеоматеріалів на уроках англійської мови в початковій школі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування іншомовної фонетичної компетенції в учнів початкової школи досліджувалась вітчизняними вченими, серед них О. О. Коломінова, В. В. Копилова, С. Ю. Ніколаєва, С. В. Роман та багато інших. Зокрема, С. Л.  Бобир зазначала, що навички вимови можна вважати сформованими, якщо вони характеризуються такими якостями, як фонематичність, гнучкість, сталість і  автоматизованість [1, с.32].

У сучасній методиці навчання іноземних мов розробляються методики формування фонетичної компетентності (В. В. Перлова, А. О. Хомутова) та вдосконалення окремих аспектів фонетичного оформлення мовлення (О. О. Корзун, А. М. Хомицька), пропонуються різні підходи до визначення складу фонетичної компетентності (Ю. В. Головач, Т. Є. Єременко). Вивченням питань практичної фонетики англійської мови займалися А. М. Антипова, В. Д. Аракін, В. А. Васильєв, М. П. Дворжецька, Н. Д. Лукіна, М А. Соколова, Г. П. Торсуєв та інші.

Однак, незважаючи на важливість вимовної сторони мовлення для процесу навчання англійської мови, методи та вправи, які сприяють формуванню слухо-вимовних навичок першокласників залишаються ще недостатньо розробленими в науці, чим і пояснюється актуальність нашого дослідження.

Мета статті – проаналізувати особливості формування англомовної фонетичної компетентності та  навчання фонетики учнів 1 класу з використанням відеоматеріалів, розробити зразки вправ .

Виклад основного матеріалу. Фонетична компетентність (ФК) – це здатність людини до коректного артикуляційного та інтонаційного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, знань і фонетичної усвідомленості. Успішність формування ФК залежить від рівня сформованості фонетичних навичок, обсягу отриманих і засвоєних знань про фонетичну сторону мовлення і динамічної взаємодії цих складників на основі загальної мовної та фонетичної усвідомленості.

Фонетична навичка – це автоматизована репродуктивна або рецептивна дія, яка забезпечує коректне звукове й інтонаційне оформлення власного мовлення та адекватне сприймання звукового й інтонаційного оформлення мовлення інших. [2, с.192]

Види фонетичних навичок (за C. Ю. Ніколаєвою)

Види мовленнєвої діяльності Сегментний рівень (звуковий) Супрасегментний рівень (інтонаційний)
Рецепція: слухання (і частково читання) рецептивні слухо-вимовні навички рецептивні інтонаційні навички
Продукція: говоріння, читання вголос (і частково письмо) репродуктивні слухо-вимовні навички репродуктивні інтонаційні навички

Навчальний матеріал для «фонетики учня» відбирається за критеріями нормативності, вживаності, відповідності потребам спілкування і організується циклічно і концентрично. Необхідно також враховувати психолого-педагогічні особливості засвоєння і вживання фонетичного матеріалу, наприклад, його зрозумілість і складність, запам’ятовуваність, залежність від сфери його використання в продукції чи в рецепції. Термінологію слід звести до мінімуму (наприклад, немає сенсу знайомити учнів з поняттями фонеми й алофону). Але діти мають розуміти, що короткий або довгий голосний в англійській мові може змінити значення слова.

До засобів стимулювання рефлексії і чутливості учнів до проблем вимови відносяться: організований учителем індуктивний шлях оволодіння вимовою і кероване ним здобуття найважливіших фонетичних знань учнями; дозування і «візуалізація» фонетичних правил; обговорення з учнями джерел їхніх грубих помилок і шляхів їх подолання; порівняння з рідною мовою; короткі, чіткі й наочні пояснення (наприклад, як відбувається артикуляція, рух і положення окремих органів), використання транскрипції або інших символів, словників вимови тощо [2, с.194-195].

Формування основ ФК відбувається в початковій школі, тому необхідно брати до уваги особливості психічних властивостей і пізнавальних процесів  учнів. Молодші школярі (з 6-7 до 9 років) мають значний потенціал для оволодіння ФК. Пластичність мозку та артикуляційного апарату, мовна здібність, висока слухова диференційна  чутливість, здатність до точної імітації, зацікавлене ставлення до англійської мови можуть забезпечити безакцентну вимову. Проте є  й фактори, які перешкоджають ефективному навчанню вимови, такі, як мимовільність уваги і пам’яті, переважно механічний характер пам’яті, відсутність абстрактного способу мислення, нездатність першокласників  здійснювати декілька інтелектуальних операцій одночасно тощо.

Т. А. Чистякова, перевіряючи різні способи навчання дитини вимові звуків іноземної мови, дійшла висновку, що найбільш вдалим є імітативний шлях засвоєння. Вчена зазначає, що оскільки дитина сприймає кожне слово або фразу як одну гаму звуків і поступово засвоює її лише в цьому поєднанні, немає необхідності вводити слова, спираючись на фонетичний принцип (підбір слів на один і той самий звук або звукосполучення), і можна дотримуватися тематичного підбору лексики[3].

Подавати новий мовленнєвий матеріал рекомендується в адаптованих автентичних або спеціально створених римованих текстах (скоромовках, римуваннях, віршах, піснях). Ці тексти пропонується прослухати декілька разів (кожного разу з новими установками). Для забезпечення розуміння прослуховування супроводжується мімікою, жестами, наочністю, фоновим перекладом, а після контролю розуміння тексти фонетично опрацьовуються хором. Це дозволяє підвищити чутливість дітей до нового ритму, мелодики і фразового наголосу.

В процесі навчання англійської мови в початковій школі до сюжету уроку вчителю необхідно залучати саме автентичні мультфільми. Адже вони перш за все  сприяють розвитку фонетичних вмінь та є незамінним джерелом лексичного матеріалу.

На нашу думку, при використанні мультиплікаційних фільмів на уроках англійської мови в учнів розвиваються два види мотивації: перша – коли фільм цікавий сам по собі, і друга – коли учень розуміє мову фільму. Це приносить учням задоволення  і формує бажання до подальшого вивчення іноземної мови. Тому вчителю потрібно прагнути, щоб учні отримували задоволення від фільму саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий сюжет.

Пропонуємо зразки вправ, спрямовані на формування фонетичної компетентності учнів, які вчитель може застосовувати під час роботи з мультфільм «Welcome to My House» відповідно до певної теми та мети уроку англійської мови (https://www.youtube.com/watch?v=O07X1XLK4tM),

Вправа 1. З метою підготовки учнів до сприймання мультфільму та розвитку фонематичного слуху даємо завдання прослухати епізод, який містить діалог героїв, але без показу зображення. При цьому наголошуємо, що учні повинні спробувати зрозуміти, що відбувається. Після прослуховування показуємо цей епізод з зображенням, а учні співставляють свої здогадки з побаченим.

Вправа 2.  Учні переглядають відео та піднімають руку/сигнальну картку, плескають у долоні або встають, коли почують звук […]; довгий або короткий голосний; слово, на яке падає наголос.

Вправа 3. З метою вдосконалення слухо-вимовних навичок в учнів під час вивчення теми «My house» застосовуємо мультфільм у супроводі англомовних субтитрів. Спочатку  дітям пропонується  переглянути  відео, звернувши увагу на вимову та інтонацію  героїв . Потім  учитель повторно вимовляє деякі слова, що зустрічаються в мультфільмі, а учні повторюють за ним. Це можуть бути як  незнайомі слова для дітей, так і ті, що викликають труднощі в артикуляції (наприклад, garden, planted, neat, thought, guess, opposite тощо). Після  цього учні переглядають цей фрагмент знову, але без звуку, отримавши завдання озвучити мультфільм, читаючи субтитри. Таким чином цей вид роботи сприяє навчанню молодших школярів правильної вимови, а також інтонації.

Висновки. Отже, проблема формування і розвитку фонетичної компетентності є досить важливою для початкової школи, оскільки усі види мовленнєвої діяльності базуються на звуках. Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння учнями всіма звуками та звукосполученнями англійської мови на основі імітації, оволодіння наголосом та основними інтонаційними моделями найбільш поширених типів простих і складних речень. У плані навчання вимови вчитель повинен скоригувати ті фонетичні навички, що вже є в учнів, у відповідності до фонетичної системи англійської мови та доповнити її тими елементами вимови, які відсутні в рідній мові учнів.

Використання відеоматеріалів на уроках англійської мови своїм змістом реалізує принципи наочності, міцності та активності, значно сприяє оптимізації навчального процесу, адже процес засвоєння знань починається з чуттєвого сприйняття, урок стає емоційно забарвленим, зацікавлює учнів, збуджує їхнє мислення. Автентичні мультфільми дають зразкові й незмінні еталони вимови, які можна багаторазово відтворювати.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Буренко В.М. Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти [текст] / В.Буренко, В.Редько //Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – №4. – с.28-33.
  2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, пед. і лінгвістичних університетів / Бібіч О. Б., Бориско Н. Ф. , Борецька Г. Е. та ін./ за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
  3. Чистякова Т. А. Обучение иностранным языкам в детских садах [Текст]: пособие для учителей / Т. А. Чистякова, Е. М. Чернушенко, Г. И. Солина ; под ред. В. С. Цейтлин [и др.]; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т общ. и пед. образования. — М.: Просвещение, 1964. — 295 с.

2 thoughts on “ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 1 КЛАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

  1. Дана стаття є надзвичайно інформативною та корисною для майбутніх вчителів, адже учням 1 класу притаманне наочне-образне мислення. Саме тому формування фонетичної компетентності з використанням відеоматеріалів є хорошим методом. Маю запитання до автора: Чи погоджуєтесь Ви з думкою Т. А. Чистякова. що імітативний шлях засвоєння звуків іноземної мови,є найбільш вдалим?

  2. Як для майбутнього вчителя, дана стаття була доволі цікавою та корисною для мене. Я ще раз переконалась,що використання відеоматеріалів є потрібним при вивченні англійської мови учнями початкової школи, адже в силу певних особливостей їх психологічного та фізичного розвитку саме цей метод дає ефективні результати.

Comments are closed.