ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ

Матеріали 2020

УДК37.091.33-027.22:81’243

Яна Барановська

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ

The article explores the effectiveness of using role-playing games in the process of teaching dialog speech at the middle stage. The problems of the use of dialog speech in English lessons are covered. The advantages of using role-playing games for the development of students’ dialogic speech are substantiated.

Keywords: role-playing game, dialogue speech, learning process, communicative competence, students, teacher, lesson.

Постановка проблеми. Ключовим питанням, яке має вирішити сучасна методика викладання іноземної мови, є те, яким чином можливо організувати ігрове навчання учнів. По-перше, навчальний процес відчутно інтенсифікується, відтак, постає завдання знайти засоби, яким чином підтримати в школярів інтерес до матеріалу, який вивчається на уроці, а також активізувати їхню діяльність упродовж цілого заняття. Ефективним засобом, що стає в нагоді, коли настає потреба вирішити це завдання, є ігри педагогічного спрямування. По-друге, наразі на уроках англійської та інших іноземних мов украй важливо навчати дітей усного висловлювання, що підвищує вимоги до комунікативного компоненту у викладанні предмету та реформує навчальний процес відповідно до умов, які висуває реальне життя, що ще більше мотивує дітей вивчати іноземну мову.

Ефективність навчання іноземної мови значною мірою залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння вчителя враховувати психофізіологічні особливості дітей тієї чи іншої вікової групи. Особливе значення для підвищення ефективності навчання та посилення мотивації вивчення іноземної мови має цілеспрямований вплив на емоційну сферу учнів. У цьому випадку використання ігор є найбільш доцільним. Гра є одним з методів, який застосовується в комунікативному підході як українськими так і зарубіжними педагогами. Для зацікавлення учнів і підвищення рівня знань іноземної мови вчителями може бути запропонована гра, що є найефективнішим методом досягнення мети, яка пов’язана з розвитком навичок та умінь використання мовленнєвих функцій у реальних комунікативних ситуаціях.

Загальновідомо, що різна навчальна інформація сприймається по-різному. Відомо, що 70% інформації засвоюються під час навчальних дидактичних ігор, а 50% – у групових дискусіях, у той час як інші методи навчання не дають таких результатів засвоєння інформації [1, с. 24].

Відповідно до програми з англійської мови для загальноосвітньої школи, учні середньої ланки повинні вміти самостійно розв’язувати комунікативні завдання в межах визначених мовленнєвих ситуацій. Для цього школярі мають оволодіти різними функціональними типами діалогів, а оволодіння ними сприятиме досягненню мети навчання діалогічного мовлення. Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати рольові ігри на уроках [2, с. 179].

Проблемі формування ключових компетентностей школярів на уроках іноземної мови в контексті сучасних освітніх реформ присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців – В. О. Артемова, Л. В. Банкевич, І. В. Баценка, І. М. Бермана, А. Є. Боковні, В. А. Бухбіндер, Н. Г. Вишнякової, В. Є. Горбачова, Ю. В. Гнаткевич, О. Ю. Долматовської, Ю. О. Жлуктенко, В. С. Коростильова, О. Б. Тарнопольського та ін.

Метою нашого дослідження є вивчення ефективності використання рольової гри у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому етапі навчання англійської мови.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його матеріалів у подальшому вивченні методики формування іншомовної діалогічної компетенції школярів.

Виклад основного матеріалу дослідження.Комунікативний процес характеризується можливістю одновекторної чи багатовекторної спрямованості спілкування. Одновекторна комунікація представлена монологічною формою спілкування, багатовекторна – діалогічною [3, с. 18]. Діалогічне мовлення вважається первинною природною формою мовного спілкування, порівняно з монологічним [4, с. 240].

Гра під час уроку іноземної мови використовується для того, аби мимовільно запам’ятати мовний матеріал та сформувати міцні навички вживання граматики. Вона, з одного боку, справляє позитивний вплив на активізацію емоцій та емоціної пам’яті, а з іншого, в ній містяться необхідні в навчанні одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Гра може бути гарним матеріалом для введення, закріплення та подальшої активізації роботи учнів з навчальним матеріалом, але обов¢язково повинна бути невід¢ємною частиною методичної організації навчального процесу. Навчальні ігри відрізняються від розважальних тим, що мають вузьку методичну ціль.

Більшість учнів оцінюють рольові ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь [3, с. 20].

Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:

 • досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі;
 • рольові ігри дають учням можливість потрапляти в такі ситуації, в яких від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні для покращення суспільних взаємовідносин, але які так часто не беруться до уваги нашими програмами по вивченню іноземної мови;
 • рольові ігри додають багатьом сором’язливим учням впевненості у собі;
 • вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити рольові ігри весело і цікаво як учням так і вчителям [5, с. 37].

Рольова гра – це одна із складових частин комунікативних прийомів. Вона розвиває здатність школяра вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує мотивацію.

Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею.

Рольова гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини [5, с. 38].

Звичайно, для організації рольових ігор необхідний певний рівень навичок монологічного та діалогічного мовлення в учнів. При цьому необхідно розуміти, наскільки ігри можуть зробити цікавим та різноманітним процес навчання іноземної мови.

Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що рольові ігри мають величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як учителю, так і учню.

В будь-який момент діяльності на уроці іноземної мови може внести елемент гри і навіть найбільш рутинне заняття може набути цікавої форми і захоплюючого змісту.

Важко посперечатись, що дитина завжди позитивно сприймає діяльність під назвою «гра». І, покладаючись на цей факт, вчитель, за допомогою гри, може досягти поставлених цілей уроку, створити певну базу, до якої схилятимуться школярі під час виконання тих чи інших завдань самостійно, в парах або колективно. Це і є однією із головних переваг застосування ігор на уроці. Саме так можна ефективно використати увесь час, що виділяється на навчання, усіма школярами. Адже, увесь клас буде, так чи інакше, задіяний в ігровій діяльності. Учні навчаються граючись. У грі діти виступають як головні герої власного сценарію. Слід зауважити, що педагогічне спостереження, як метод дослідження, дає змогу оцінити ефективність проведення ігор для розвитку діалогічних умінь школярів. Адже, обстановка гри є досить невимушеною, що забезпечує школярам виконання завдань у комфортних умовах. Це, в свою чергу, дозволяє дітям краще мислити, розвивати свої творчі та акторські здібності, включатися в роботу, бути зацікавленими під час навчального процесу. Така постановка роботи з діалогами дає можливість розвинути необхідні навички діалогічного мовлення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Акопян М.А. Личностно-ориентированная направленность коммуникативных технологий обучения студентов педагогического вуза: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08. Ростов-на-Дону, 2005. 24 с.
 2. Бігич О.Б. Методична підготовка вчителя іноземної мови в системі професіоналізації процесу навчання іноземних мов. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Київ, Вип 3. С. 179-183.
 3. Бігич О.Б. Мета як вихідний компонент системи професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови для початкової школи у вищому закладі освіти. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Київ, Вип.4. С. 18-22.
 4. Васильева Н.Н. Личностно-ориентированная межкультурная коммуникативная технология обучения студентов: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08. Ростов-на-Дону, 2000. 240 с.
 5. Бородіна Т.І., Бовчалюк Я.П. Система і характер вправ професійно орієнтованого підручника для інтенсивного навчання читання. Іноземні мови. 2000. (№3). С. 37-39.
 6. Абдуллина O. A. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования :Для пед. спец. высш. учеб. заведений. 2-е изд., перер. и допол. Москва: Просвещение, 141 с.
 7. Вдовін В.В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики : зб. наук. пр. / за ред. Ф. С. Бацевич. Львів :ЛНУ, 2007. 140 с.