LEXICAL PECULIARITIES OF UTTERANCES EXPRESSING SURPRISE IN ENGLISH FEMALE PROSE: GENDER ASPECT

Maryna Zubrytska

Vasyl’ Stus Donetsk National University

Scientific Supervisor: PhD, Zaluzhna O. O.

LEXICAL PECULIARITIES OF UTTERANCES EXPRESSING SURPRISE IN ENGLISH FEMALE PROSE: GENDER ASPECT

This study aims at determining lexical peculiarities of utterances expressing surprise in English female prose at the beginning of the 21st century. The research findings also indicate their defining gender characteristics. By researching these issues, major developments in contemporary English female prose were identified and analyzed.

Keywords: surprise, gender

Вступні зауваження

Дана наукова розвідка присвячена дослідженню семантичних особливостей висловлювань, що передають подив в англомовній жіночій прозі початку ХХІ століття у гендерному аспекті.

Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю дослідження сучасної англомовної жіночої прози з точки зору продуктивності висловлювань, що передають подив, виявленні їхніх лексико-семантичних особливостей враховуючи гендерний аспект.

Мета роботи полягає у визначенні лексичних та гендерних особливостей висловлювань, що передають подив в англійській мові. Об’єктом дослідження виступають мовні засоби, які передають подив в англійській мові. Предметом – їхні семантичні та гендерні особливості.

Матеріалом дослідження слугують 219 зв’язаних у смисловому відношенні фрагментів діалогів і монологів, які включають висловлювання, які передають подив, отримані методом суцільної вибірки з роману «Маленький острів» сучасної британської письменниці Андреа Леві.

Під час лінгвістичного аналізу були задіяні наступні методи: дефініційний аналіз – для визначення елементарних сем, метод лексико-семантичного аналізу – для виявлення та опису лексико-семантичних особливостей досліджуваних одиниць, метод суцільної вибірки – для формування бази одиниць дослідження, дистрибутивний аналіз – для розподілу та класифікації одиниць дослідження у гендерному аспекті.

При дослідженні даної теми лінгвісти оперують поняттям «емотивності», що на думку дослідниці І. М. Літвінчук є «результатом інтелектуальної інтерпретації емоційності, що транслюється в мові та мовленні» [1].

Результати дослідження

На основі результатів аналізу словникових дефініцій було виокремлено лексико-семантичне поле (ЛСП) подиву в англійській мові, що дозволило укласти текстовий матеріал, який репрезентує висловлювання, що передають подив у сучасній англомовній жіночій прозі.

Для подальшого дослідження даної теми основним критерієм дистрибуції висловлювань, які передають подив, став їхній розподіл на безпосередню маніфестацію власного подиву персонажами обраного роману (або опис їхнього подиву авторкою) та опис подиву одних персонажів іншими, висловлення подиву щодо інших героїв роману. Наприклад, одна з героїнь роману опосередковує подив у своєму мовленні наступним чином:

(1) англ. I was surprised to find myself tonguetied, staring across the room at them ‘Я здивувалася, що втратила дар мови, витріщившись на них з іншого боку кімнати’.

Зображення подиву одного героя іншим (у цьому випадку, жінка описує подив чоловіка) виглядає наступним чином:

(2) англ. He would feign surprise when I tapped his shoulder or waved at him from a distance ‘Він прикидався здивованим коли я плескала його по плечу або махала здалеку’.

Група висловлювань, які репрезентують маніфестацію власного подиву героями роману та його опису авторкою налічує 121 одиницю (55%). Фрагменти діалогів та монологів, де персонажі описують подив інших героїв роману або висловлюють здивування щодо їхньої поведінки та зовнішнього вигляду складає 90 одиниць (41%). Емпіричний матеріал демонструє, що 8 одиниць (4%) передають подив ситуативно.

Фрагменти текстового матеріалу, де герої описують подив інших персонажів або висловлюють здивування щодо їхньої поведінки або зовнішності так само були розподілені на шість груп ситуацій: коли чоловік описує подив чоловіка, коли чоловік висловлюється стосовно подиву жінки, коли жінка зображує здивування іншої жінки, коли жінка говорить про подив героя чоловічої статі. Також під час дослідження були виявлені дві групи, в яких об’єкт подиву є гендерно нейтральним.

2.1. Дане дослідження показало, що найчисельнішою є група висловлювань, які передають здивування жінки (описане чоловіком). Вона налічує 30 одиниць (33%) та включає наступні одиниці ЛСП подиву в англійській мові: astonished ‘вражена’, shocked ‘приголомшена’, surprisingly ‘дивовижно, несподівано’, shocking ‘приголомшливий’, astonishing ‘дивовижний’, astonishment ‘здивування’ і т. д.  Серед прикладів цієї групи зустрічаються фразеологізми, що включають універсальні експресивні компоненти: to raise ones eyebrow ‘повести брови’, ones eyebrows raised ‘брови підскочили’, ones mouth gaping ‘роззявивши рота’. Загалом, у межах цієї групи подив виражено виключно на лексичному рівні. Наприклад:

(3) англ. Queenie was sitting up in bed, staring at me, her mouth agape with astonishment ‘Роззявивши рота від здивування, Квіні сиділа в ліжку витріщившись на мене’.

2.2. На противагу попередній групі, група висловлювань, яка передає подив чоловіка (описаний жінкою), складає лише 16 одиниць (18%). Прикладами одиниць ЛСП поля подиву є amazed ‘вражений’, surprising ‘дивовижний, несподіваний’, surprise ‘подив’, to wonder ‘дивуватися’ і т. д. Ця група містить наступні колокації: to feign surprise ‘прикинутися здивованим’, to hide ones surprise ‘приховати подив’; та фразеологізми: ones mouth gaping ‘роззявивши рота’, ones eyebrows lifted ‘здійняти брови’. Незважаючи на вагому кількісну різницю між цими двома групами, аналіз висловлювань показав, що подив чоловіка, описаний жінкою, репрезентує вищий ступінь інтенсивності вираження емоційності ніж подив жінки, описаний чоловіком. Так, зображуючи опис персонажів-чоловіків, героїні частіше використовують фразеологізми та одиниці ЛСП подиву сильнішого ступеню інтенсивності: dumbstruck ‘оторопілій’, thunderstruck ‘приголомшений’ і т. д. [2]. Наприклад:

(4) англ. Arthur didnt even try to hide his surprise, his eyebrows rose so startled they got lost in his hair ‘Артур навіть не намагався приховати подив, злякано здійнявши брови аж до маківки’.

2.3. Група, яка представляє ситуації, у яких герой чоловічої статі розповідає про подив інших чоловіків, становить 31% та містить наступні одиниці ЛСП подиву: amazed ‘вражений’, surprised ‘здивований’, shocking ‘приголомшливий, скандальний’; та фразеологізми: to take somebody by surprise ‘захопити когось зненацька’, to catch by surprise ‘заскочити когось’. Наприклад:

(5) англ. When I said, ‘To fight for my country, sir,’ his eyebrows jumped like two caterpillars in a polka ‘Коли я сказав, ‘Щоб захищати свою країну, сер’, в нього брови полізли на лоба як два хробака на яблуко’.

Група висловлювань, які репрезентують подив жінок (описаний жінками), складає лише 5,5% та представлена переважно фразеологізмами.

Висновки

3.1. Група висловлювань, які безпосередньо маніфестують подив складає 121 одиницю (55%), група висловлювань, які описують подив одних героїв роману іншими – 90 одиниць (41%).

3.2. Група висловлювань, які передають здивування жінки (описане чоловіком) є найчисельнішою та налічує 33%. На противагу, група висловлювань, яка передає подив чоловіка (описаний жінкою), складає лише 18%. Незважаючи на кількісну різницю, аналіз висловлювань показав, що подив чоловіка, описаний жінкою, репрезентує вищий ступінь інтенсивності вираження емоційності ніж подив жінки, описаний чоловіком.

3.3. Група висловлювань, які передають подив чоловіка (описаний іншим чоловіком) становить 31% та на відміну від ситуацій, коли чоловіки описують подив жінки, також виявилася емоційно інтенсивною.

References

  1. Літвінчук  І. М.  Прагматика  емотивного тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2000. 17 с.
  2. Fellbaum C. A corpus-based construction of emotion verb scales. Linguistic Approaches to Emotions in Context. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014. С. 99–113.