НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ЗДОРОВ’Я В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Cognitive approaches to language 2020

Olha Biletska

Kamianets-Podilskiy Ivan Ohienko Naional University

Scientific supervisor: PhD, Mitrousova T.V.

Національна специфіка концепту здоров’я в англійській мові

The article focuses on the investigation of the ways of the concept “Health” verbalization in English and its cognitive features.

Key words: concept, cognitive linguistics, health, phraseological units.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики проблема вивчення концептів є перспективним напрямком. Основним стрижнем когнітивної науки є її спрямованість на отримання знань про знання, тут “концепти-словообрази являють собою адекватну чи найбільш підходящу форму для структурування культурного знання” [1, с. 215]. Концепти “утворюють картину світу, в якій відображається розуміння людиною реальності, її особливий концептуальний “малюнок”, на основі якого людина мислить світ” [2, с. 41]. Наразі варіативність підходів до визначення концепту обумовлена “висуванням на перший план одного з аспектів терміну, що визначається” [3, с. 54], який і стає основним вектором визначення явища.

Когнітивні дослідження демонструють, що у кожній культурі присутні свої маркери здоров’я, які, формуючись і змінюючись, у процесі свого розвитку, відбивають уявлення про здоровий стан у мовній картині світу будь-якого народу; через це, вони можуть розглядатися як специфічні ментальні конструкти або концепти, що відображають етнопсихологічну своєрідність характерної для даної нації картини світу [2].

Англійське слово “health” має давньоанглійський корінь hal – цілісний, незламний, яке виникло від давньогерманського hailitho – великий, суцільний. Йому передує індоєвропейська структура kai-lo-, kai-lu, яка має в складі – цілий, неушкоджений, здоровий; у прадавніх скандинавів heill – здоровий; в середньоанглійську добу слово позначало фізичне здоров’я, а також багатство, щастя, добробут, безпеку. З кінця XVI століття означало побажання у тості благополуччя і здоров’я. Розумілося це так, що ціле тіло = зцілена людина, “цілий” значить “здоровий”.

Англомовні словники фіксують можливість різних станів тіла й розуму людини, мовці не оцінюють здоров’я, а констатують ознаки фізичного та розумового стану. Так, гарне здоров’я з точки зору оцінювання самою людиною позначається прикметниками healthy, sound, well, good, right, energetic, strong, fit, powerful та багатьма іншими. Лексеми ж для самопочуття в негативному значенні представлено прикметниками bad, unhealthy, ill, sick, unwell, invalid, horrible, terrible, awful, debilitated, disabled, diseased, feeling pain, weak, tired, uncomfortable, exhausted, fatiguedunhappy, sad, down, depressed та ін.; при цьому оцінні спостереження самого себе супроводжуються через такі параметри: добре здоров’я чи погане, відчуття сили, енергії або дискомфорту і слабкості, радість і задоволення, депресія, поганий настрій: наприклад, Health and cheerfulness mutually beget each other”.

Лінгвокультурна специфіка концепту простежується і в образах ідіоматичних виразів на позначення здорової людини: (as fit as a fiddle), (strong as an ox/ a horse/ a bull), (eat like a wolf/ a horse), (fit as a flea), (sound as a roach). Фразеологічні одиниці завжди несуть в собі оцінне значення, тому характеристики тут сильно виражені. До позитивного фрейму досліджуваного концепту входять фразеологізми, які описують хороше здоров’я, енергію, життєрадісність, фізичну красу (look the picture of health, in the pink of health, look like a million dollars, as right as rain, full of beans, as sound as a bell). Сюди можна віднести фразеологізми дієсловами або іменниками, семантика яких асоціюється з рухом: put someone right, bring someone round, turn the corner, come back from death’s door, on the road to recovery.

У мікрофрейм з негативною конотацією концепту здоров’я включені фразеологізми з тими ж параметрами: run oneself into the ground, go downhill, take a turn for the worse; стан розумово нездорової людини знаходить своє вираження в негативному фреймі: ‘off one’s trolley’, ‘not right in the head’. Англійці порівнюють неврівноважену людину із зайцем (as mad as a march hare), пирогом (as nutty as a fruitcake), ведмедем (as mad as a bear with a sore head), куркою (as mad as a wet hen) та ін.

Оцінка того, що людина робить для того, щоб бути здоровою/нездоровою – знаходить своє вираження у фразеологізмах, що позначають радше результат здорового/ нездорового способу життя, а не дії: get oneself back into shape , eat like a wolf / a horse, run oneself into the ground.

Образну ж сторону концепту здоров’я формують стійкі асоціації стану самопочуття з природою, з артефактами культури, яким людина приписує ознаки краси і цілісності; водночас негативна сторона концепту здоров’я являє собою асоціації хвороби з стихійними лихами, чорним кольором, ворогами, пеклом, демоном.

Отже, концепт здоров’я – це багатогранний феномен, який відбиває уявлення людини про фізичний/психічний стан організму, оцінку якому надає як зовнішній спостерігач, так і носій стану. Ціннісна складова цього концепту пов’язана і з аспектом поведінки людини по відношенню до свого здоров’я, що й проявляється через включений в структуру концепт здоровий спосіб життя, який знаходиться у відношенні каузації з концептом здоров’я.

Література

  1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. 2-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2012. 288 с.
  2. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с.
  3. Пименова М.В. Концептуальные исследования. Введение / М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева. Москва: Флинта: Наука, 2011. 176 с.

 

 

 

 

 

2 thoughts on “НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ЗДОРОВ’Я В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  1. Дуже сподобалися приклади. Одразу зрозуміло, що була пророблена глибока робота з матеріалом. Що Ви можете сказати з приводу фразового дієслова black out?

  2. Дуже цікавий матеріал! Чітка послідовність. Усі приклади є актуальними та влучними.

Comments are closed.