СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ У ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Language semantics, syntax and use 2020

Віта Щербін

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Науковий керівник: І. А. Свідер, кандидат філологічних наук, доцент

СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ У ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

The article deals with the issues of semantic features of English phraseologisms that contain a comparative element. The comparative phenomenon is investigated, the component composition of comparative phraseologisms and their semantic structure are defined.

Keywords: semantics, comparative phraseologism, comparison, imagery, phraseological meaning.

Сучасний стан фразеологічної науки характеризується прагненням до вивчення його осмислення структури фразеологічних одиниць й особливо їх компонентів та ролі в значенні фразеологічної одиниці. За довгий час історичного розвитку в англійській мові накопичилось багато виразів, які є лаконічно влучними. Дані вирази згодом утворили особливий розділ мовознавства – фразеологію,що в цей час являє собою сукупність стійких виразів, що мають самостійне, цілісне значення. Зазначимо, що знання одиниць фразеології полегшує розуміння публіцистичних і художніх текстів. Коректне використання фразеологічних одиниць робить мову яскравою та живою. За допомогою ідіом, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя [1, с. 10].

Фразеологія розглядає питання, що стосуються принципів виділення фразеологічних одиниць, методів їхнього вивчення, класифікації й фразеографії – їхнього опису в словниках. На основі існуючих методів дослідження в мовознавстві розробляються фразеологічні прийоми аналізу й опису [5, с. 40].

Ми виділяємо таке визначення фразеологізму (фразеологічної одиниці) – ідіома, що виконує функцію окремого слова стале словосполучення, значення якого невиведене зі значень складових його компонентів (напр., «to payback in kind» – «to exchange blows») [9, c. 315]. Визначення загального характеру фразеологізму дав Ш. Баллi: «сполучення, що міцно ввійшли в мову, називаються фразеологічними зворотами» [2, с. 21]. I. Гальпєрін пропонує наступне визначення фразеологічних одиниць: «У кожній мові є сполучення слів, у яких значення цілого домінує над значенням складових частин або, іншими словами, значення цілого сполучення не зовсім точно, а іноді й зовсім не виведено із суми частин які його складають [4, с. 169].

У статті ми зосередимося на дослідженні саме компаративних фразеологічних одиниць та їх семантичної структури, адже вони займають окреме місце у вивченні розділу фразеології.

Дослідження фразеологічних одиниць свідчать про високу частотність вживання компаративних фразеологізмів як в усному, так і в писемному мовленні. Порівняльні фразеологізми як окремі мовні одиниці розглядали В. Виноградов, О. Кунін, А. Назарян, І. Чернишова та ін. Дослідження компаративних фразеологізмів в англійській мові здійснювали такі вчені як Н. Амосова, Г. Котенева, І. Гуменюк, К. Баранцев, Г. Антрушина, John Sinclair, Richard A. Spears.

Компаративними фразеологічними одиницями називаються стійкі та відтворювані словосполучення, фразеологічна специфіка яких засновується на традиційному порівнянні.. Порівняння – це один із засобів пізнання світу, це акт думки, який полягає в «зіставленні об‘єктів для встановлення їхніх відношень, найважливішими з-поміж яких виступають відношення тотожності (рівності) й відмінності» [3, c. 785].

Порівняння виникають у мові тому, що виникає потреба у передачі додаткової інформації у порівнянні з інформацією, яка передається першими окремими компонентами порівнянь.

Образність – це подвійна інформація, яку передає фразеологічна одиниця. Сутність образності в широкому сенсі, за характеристикою Б. Ларіна, полягає у «смисловій реалізації» мовлення «переважно в конкретних уявленнях» [6, с. 47]. Під образністю фразеологічних одиниць розуміють їх здатність створювати наочно-почуттєві уявлення про предмети та явища дійсності. І. Чернишова зазначає, що створення образних стійких народних порівнянь зумовлено абстрагуючою діяльністю людського мислення котре здійснює номінацію вторинних знаків не через зіставлення окремих ознак денотатів, як це відбувається під час прямої номінації лексем, а в зіставленні окремих елементів дійсності (ситуацій)як це здійснюється в процесі утворення фразеологізмів [8, с. 49]. Отже, специфіка образного утворення полягає в тому, що в ньому порівнюється не предмет із предметом, не поняття з поняттям а конкретний індивідуальний предмет з поняттям. Тому в основі образності лежить протиріччя між конкретним і переносним значеннями лексеми.

Одним з найбільш дискусійних питань компаративної фразеології виступає питання про компонентний склад порівняльних фразеологізмів. В. Огольцев виокремлює у порівнянні такі компоненти: 1) елемент А – те що порівнюється (суб‘єкт порівняння); 2) елемент В – те з чим відбувається порівняння (об‘єкт); 3) елемент С –спільна ознака порівнюваних предметів, явищ, дій, ознак (основа порівняння). [7, c. 87].

Структурно-семантична своєрідність компаративних фразеологізмів полягає в тому, що характеристика якості або дії відбувається через порівняльну групу або порівняльне підрядне речення, що вводиться сполучниками як, мов, немов, наче, неначе, ніж (as в англійській мові).

Для компаративних фразеологізмів характерна двоплановість значення: перший компонент називається основою порівняння, а другий − об’єктом порівняння. Сполучник as − зв’язка. Суб’єкт порівняння − змінний елемент у тексті. Наприклад: (as) good as gold – хороша, шляхетна, золота (людина). Тут good − основа порівняння, gold − об’єкт порівняння, as – зв’язка.

Порівняння зазвичай являють собою фразеологічну одиницю з яскраво вираженим оцінним значенням, як позитивним, так і негативним, наприклад: (as) bold (или brave) as a lion – хоробрий як лев; (as) fierce as a tiger – лютий як тигр; (as) pretty as a picture –гарненька як картинка та ін.

Характер оцінки залежить від семантики першого компонента. В окремих випадках вирішальну роль відіграє семантика другого компонента, наприклад: (as) fat as a pig − жирний, відкормлений як свиня, як боров і (as) fat as butter –пухкенький, повненький.

У якості другого компонента може, так само як і в дієслівних компаративних фразеологізмах, виступати лексема чи сполучення лексем. Наведемо приклади ад’єктивних фразеологічних одиниць з другим компонентом − сполученням лексем: (as) different as chalk from cheese – зовсім несхожі; (as) plain as the nose on your face − ясно як два на два, чотири; (as) welcome as flowers in May – довгоочікуваний, бажаний та ін.

Зазвичай порівняння моносемантичні. Але зустрічаються порівняння з двома фразеосемантичними варіантами. Полісемантичні порівняння надзвичайно рідкісні.

У порівняння (as) sober as a judge теж два фразеосемантичних варіанти, які характеризують людину з різних сторін: 1) зовсім тверезий; 2) тверезий у

судженнях;

(as) fresh as a daisy – 1) квітучий, пашити здоров’ям; 2) бадьорий, невтомний; =свіжий як огірочок

(as) hard as nails – 1) загартований, витривалий; у чудовій формі

(про спортсмена); 2) жорстокий, безсердечний, нечуйний

(as) innocent as a babe (unborn; or as lamb, as a new-born babe) – 1) наївний, необізнаний у житєйських справах = наївне дитя, справжнє немовля; 2) безневинний

look like a ghost – 1) сильно злякатися, виглядати дуже зляканим; 2) бути худим і блідим = гарніше в труну кладуть, сама тінь залишилась [9, c. 87].

Підсумовуючи усе вищесказане, можемо стверджувати, що фразеологічні одиниці порівняння відрізняються багатоманітністю як з погляду семантики, так і з погляду стилістичних та текстоутворюючих функцій. Вони тісно корелюють із розгорнутим художнім порівнянням. Фразеологічна специфіка компонентів фразеологізмів засновується на традиційному порівнянні та образності. Структурно-семантична своєрідність компаративних фразеологізмів полягає в застосуванні порівняльної групи або порівняльного підрядного речення. Характерною відмінністю компаративних фразеологізмів є двоплановість значення та три компонентний склад.

Література

  1. Аничков И. Е. Труды по языкознанию. С-Петербург: Наука, 1997. 355 с.
  2. Балли Ш. Французская стилістика. М.: Либроком, 2001. 117 с.
  3. БЭС 1998: Большой энциклопедический словарь: [гл. ред. А. М. Прохоров]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая Рос. Энцикл., 1998. 1454 с.
  4. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского язика. М.: Изд. Литературы на иностранных языках, 1958. 457 с.
  5. Копыленко М. М., З. Д. Попова. Очерки по общей фразеологии. Воронеж: Издательство воронежского университета, 1990. 141с.
  6. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Л: Художественная литература, 1974. 285 с.
  7. Огольцев В. М. О семантическом центре устойчивого сравнения. Семантико-грамматические характеристики фразеологизмов русского языка. Л., 1978. С.12-20.
  8. Чернишова І. І. Фразеологія сучасної німецької мови. М.: Наука, 1970. 180 с.
  9. Ayto J. Oxford Dictionary of English Idioms.Oxford: Oxford Paperback Reference, 2010. 416 p.

Summary