СЕМАНТИКА ІНСТРУМЕНТІВ-АРТЕФАКТІВ (на матеріалі англійської мови)

Language semantics, syntax and use 2020

Tetiana Mokra

Vasyl’ Stus Donetsk National University

Scientific Supervisor: PhD, O. O. Zaluzhna

СЕМАНТИКА ІНСТРУМЕНТІВ-АРТЕФАКТІВ

(на матеріалі англійської мови)

The main concern of the article is to analyse the semantics of the instruments-artefacts in instrumental verbs (IV) in the English language. The methodological basis presupposes the use of such methods of linguistic analysis as differential and structural analysis, observation and comparison. In the course of the research, the analysis of the semantic structure and the quantitative analysis of the empiric material are carried out with the aim of indicating the productivity of the semantic groups singled out, among them the most productive group is «IV with the seme of carpenter tools».

Key words: semantics, verb, instrumental seme, instrument-artefact.

 1. Вступні зауваження. Категорія інструментальності є мовною універсалією, яка відноситься до однієї з найбільш обговорюваних лінгвістичних проблем. Адже, ще з часів винайдення людиною різноманітних знарядь праці, виникала необхідність створення та активного використання лексики, що відображала інструментальний вплив суб’єкта на об’єкт.

Актуальність даного дослідження зумовлена прагненням сучасних лінгвістів до системної організації лексики, що в свою чергу зумовлює ґрунтовну класифікацію дієслів з інструментальною семою. Об’єктом дослідження є дієслова з інструментальною семою, яка вказує на використання знарядь (інструментів-артефактів), за допомогою яких виконується дія, напр.: to axe ‘рубати сокирою’. Мета роботи полягає у встановленні семантичної структури інструментальних дієслів (ІД) із прямою вказівкою на семантику використання інструмента-артефакта на матеріалі англійської мови. Матеріалом дослідження слугують 70 лексем, обраних із лексикографічних джерел методом суцільної вибірки, серед яких зокрема to knife ‘різати, позначати чи шинкувати ножем’, to belt ‘прив’язувати / фіксувати ременем’ та ін. Предметом дослідження є лексико-семантичні особливості інструментальних дієслів (далі ІД) із прямою вказівкою на  інструмент-артефакт.

Аналізуючи ІД, стає очевидним, що частина з них мають пряму вказівку на інструмент, як предмет, виготовлений людиною (інструменти-артефакти) [1: 54–56], напр.: to iron ‘використовувати нагріту праску для розгладжування одягу чи тканини’, to razor ‘зрізати бритвою’ та ін., інші ж, навпаки, мають непряму вказівку to shred ‘шинкувати’(тонко нарізати ножем), to wipe ‘витирати, протирати щось (тканиною)’ та ін. Дане дослідження фокусується саме на першій групі.

Учені переважно диференціюють дієслова на основі двох критеріїв: тип дії та тип інструмента / знаряддя, необхідного для виконання дії, що дає змогу виокремлювати базові типи, серед яких зокрема дієслова руху (to caravan ‘подорожувати у фургоні’, to trailer ‘жити та подорожувати у трейлері’, to streetcar ‘їхати у трамваї’, to scooter ‘їхати на скутері чи самокаті’), порушення цілісності об’єкта за допомогою гострого інструмента (to knife ‘різати ножем’, to bayonet ‘колоти чимось гострим’) та ін. [2]

 1. Семантика інструментів-артефактів з прямою вказівкою на інструмент. Артефакт (лат. artefactum «штучно зроблений») – будь-який об’єкт, створений або модифікований людьми. У даному дослідженні «артефактом» називається предмет, за допомогою якого виконується дія [4].

Аналіз емпіричного матеріалу дозволяє стверджувати, що ІД з прямою вказівкою на інструмент дії потенційно можна розподілити згідно значної кількості критеріїв, напр., «за специфікою використання», «за місцем використання» та ін. Дане дослідження концентрується на семантиці інструмента, за допомогою якого виконується дія, означувана ІД. Варто зазначити, що 8 лексем, 11% вибірки не належать до жодної з груп і наразі не підлягають класифікації, напр.: to manufacture ‘виготовляти щось грандіозне / велике за допомогою приладдя’. Вони об’єднані в остаточну групу.

Основний корпус дослідження (62 лексеми на позначення ІД з прямою вказівкою на інструмент виконання дії) можна розподілити на 5 підгруп, які формуються, насамперед, за принципом конкретизації інструмента-артефакта, за допомогою якого виконується дія.

 • «ІД з семою використання столярських та будівельних інструментів». Ця група є найбільш репрезентативною і налічує 18 лексичних одиниць (ЛО), що складає 26% від загальної вибірки.

Прикладом такого ІД може слугувати лексема to nail «to fasten something to something with a nail or nails» [7] ‘фіксувати/прикріплювати щось до чогось цвяхом чи цвяхами’. Наприклад:

 • I nailed the sign to a tree [7] ‘Я прибив знак до дерева’.

За допомогою ІД у цьому випадку уточнюється не просто спосіб прикріплення «знаку», а і, власне, інструмент «цвях», за допомогою якого виконується дія.

 • «ІД з семою використання побутових приладів та приладь». Група налічує 17 ЛО та складають 24% від загальної вибірки.

Сюди можна віднести ЛО, які людина використовує для свого повсякденного життя, наприклад: to iron «to use a heated iron to make clothing or fabric smooth» [7] ‘використовувати нагріту праску для розгладжування одягу чи тканини’. Наприклад:

 • He was ironing when I arrived [7] ‘Він прасував, коли я приїхав’.

Аналізоване ІД спрощує пояснення процесу, який виконує людина. За допомогою прямої вказівки на інструмент «праска» конкретизується спосіб та прилад виконання дії.

 • «ІД з семою використання транспортних засобів». До цієї групи належать 12 ЛО (18%). Прикладом одиниць, які належать до цієї групи, може слугувати дієслово to sail «travel in a boat with sails, especially as a sport or recreation» [7] ‘подорожувати у човні з вітрилами, особливо у спорті чи на тренуванні’. Наприклад:
 • Ian took us out sailing on the lake [7] ‘Ян взяв нас поплавати на човні (під вітрилами) по озеру’.

Дана лексема демонструє безпосереднє залучення вітрил в якості інструмента дії.

 • «ІД з семою використання засобів гігієни та догляду за собою». Сюди належать 8 ІД, що складає 11% від загального корпусу вибірки. Ця група ілюструється за допомогою дієслова to shampoo «to wash or clean hair, carpets, etc. with shampoo» [7] ‘мити чи чистити волосся, килими та ін. шампунем’. Наприклад:
 • She shampooed her hair [7] ‘Вона помила шампунем волосся’.

Наведене ІД підкреслює використання «шампуню» як інструмента виконання дії, а саме процедури миття голови.

 • «ІД із семою використання посуду». Найменш чисельна група, що налічує всього 7 одиниць та складає 10% від вибірки. Сюди відноситься дієслово to spoon «to lift and move food with a spoon» [7], ‘піднімати та переміщувати їжу ложкою’. Наприклад:
 • She spooned the sauce over the chicken pieces [7] ‘Вона розлила ложкою соус по шматочках курки’.

ЛО вказує, що саме «ложка» стала інструментом виконання даного процесу.

 1. Висновки

ІД з прямою вказівкою на інструмент можна розподілити на 5 основних груп, а саме : «ІД з семою використання столярських та будівельних інструментів», «ІД з семою використання побутових приладів та приладь», «ІД з семою використання транспортних засобів», «ІД з семою використання засобів гігієни та догляду за собою», «ІД з семою використання посуду». Така класифікація утворена за допомогою конкретизації інструмента, що використовується для виконання дії чи процесу. Найбільш репрезентативною стала група «ІД з семою використання столярських та будівельних інструментів», вона налічує 18 ЛО.

References

 1. Залужна О. О. Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах : Монографія. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 316 c. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/mono/2019.978-966-949-161-9
 2. Назарова Р. З. Функционирование глаголов с окказиональным значением движения в современном английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. М., 1982. 30с.
 3. Филлмор Ч. Дело о падеже. Зарубежная лингвистика. Пер. с фр. / Под ред., Е. Н. Савинна. М. : Прогресс 1999. С. 127–258.
 4. Словник української мови [Електронний ресурс]. URL : https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82 (дата звернення : 28.02.2020).
 5. Янінська Н. Соматична лексика як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Львівський національний університет імені Івана Франка Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2008. Вип. 3. С. 211–213
 6. Fellbaum K. English Verbs as a Semantic Net. Word-Net: Lexical Database. Revised August, 1993. 86 p.
 7. Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. URL : https://en.oxforddictionaries.com/ (дата звернення : 01.10.2019).