СЛЕНГ, ЙОГО РІЗНОВИДИ І ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

Liliya Berezovska
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Кришталюк Г.А.

СЛЕНГ, ЙОГО РІЗНОВИДИ І ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

The article deals with slang and its main characteristics. Special attention is paid to different definitions of slang and such related notions as dialects, jargon, argo, vulgarisms, colloquialisms and Kent. Two main types of slang, general and special, have been looked into.
Key words: slang, definition, jargon, vulgarism, colloquialism, general slang, special slang.
Сленгова лексика вже давно є об’єктом уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, так як активно використовується носіями мови, постійнопоповнюється новими словами і виразами, і, відповідно, може бути достовірним джерелом інформації про мовні фактори.
Саме поняття «сленг» в сучасній лінгвістиці неоднозначне і достатньо складне для визначення[1, c.30]. Головні труднощі пов’язані з тим, що різні автори посвоєму пропонують вирішувати питання про обсяг поняття«Сленг». У широкому розумінні сленг включає в себерозмовну лексику і жаргонізми, але соціальні і психологічні складнощі використання сленгу роблять цей термін важким для визначення.
У даний момент сленг дуже популярний в англомовних країнах. Він використовується в щоденному спілкуванні, також в художній літературі. З розвитком суспільства, кількість людей, які використовують сленг постійно збільшується, особливо в США. Його використовують і вищі, і нижчі верстви населення, а особливо студенти коледжів, які формують свій особистий стиль за допомогою сучасного слова.
У наш час існує багато визначень «сленгу», які нерідко суперечать одне одному. Ці протиріччя стосуються об’єму поняття «сленг»: мова йде, зокрема про те, чи до цього поняття відносити лише виразні, емоційно-забарвлені та іронічні слова, які є синонімами літературних еквівалентів, чи
всю ненормативну лексику загалом, використання якої є девіацією від норми.
Сленг часто поєднюють з близькими до нього поняттями, такими як: діалектизми, жаргонізми, арго, вульгаризми, колоквіалізми та кент, між якими не завжди просто встановити чіткі межі.
Кент – це розмовна, знайома ідіома, яку використовують і в цілому розуміють лише члени певного роду професій, торгівлі, професії, класу та групи. Кент – мова підземного світу, жебраків та злочинців [[3, с.149].
Арго – це жаргон будь-якої професійної злочинної групи. Істотна відмінність між сленгом і арго випливає з того, що перший має виразну функцію, тоді як другий стосується секретності [3, с.149].
Жаргон – це визнаний термін для групи слів, що існує майже мовою, метою якої є збереження секретності в тій чи іншій соціальній групі. Жаргонізми – це зазвичай старі слова з новим значенням, накладеним на них [3, с.150].
Уперше слово «сленг» зі значенням «language of а low or vulgar type» було зареєстровано у 1765 році. З 1802 року сленг позначали як «the cant or jargon of а certain class or period», а з 1812 роком сленгом почали називати «language of а highly colloquial type, considered as below the level of standard educated speech, and consisting either of new words or of current words employed in some special sense» [3,с. 29-39], – сааме тоді цей термін увійшов до вжитку в англійській лексикографії.
Є. І. Гороть пропонує класифікацію сленгу відповідно до сфери вживання [2, c. 164]. Розрізняють два види сленгових лексичних одиниць: загальний сленг та спеціальний сленг. Загальний сленг (General slang) – слова та словосполучення, що не є специфічними для певної соціальної чи професійної групи, тобто є загальнозрозумілими [2, c. 165]. Загальний сленг є однією з найпопулярніших частин спеціального сленгу у багатьох групах.
Спеціальний сленг (Special slang) – слова та словосполучення тієї або іншої соціальної чи професійної групи, наприклад: сленг студентів
(університетський сленг), сленг футбольних фанатів, сленг моряків чи школярів [2, c. 166].
Об’єктом для дослідження сленгу також є комп’ютерний сленг. Одним із багатьох спеціалістів, хто серйозно досліджував сленг був Е. Реймонд. Він визначив термін «сленг» у своєму словнику the new Hacker’s Dictionary. На його думку сленг – це неформальна англійська мова загального вжитку, а також нетехнічних субкультур [5].
Тема сленгу досить актуальна в наш час і вивчати цю тему можна досить довго, розглядаючи різновиди сленгу, походження і підходи до вивчення. Важливим є не лише вивчення сленгу, також вживання його в наш час і досить велика кількість людей починають вживати сленг не лише в побуті, але й на роботі. Розмовна лексика збільшується завдяки різновидам сленгу, а саме загального і спеціального. У перспективі потрібно досліджувати сленги різних країн, не лише американський і британський, адже це є ключем для спілкування різних верств населення, починаючи від дітей і закінчуючи дорослими.
Таким чином,сленг дуже цікава тема для вивчення, над якою потрібно працювати в наш час, розвивати і здобутки публікувати для бакалаврів, магістрів і зацікавлених цим об’єктом дослідження.

Література

1. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка. М.: Высшая школа. 1986.
2. Гороть Є. І. Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови. Луцьк. : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2011. 340 с.
3. СкворцовЛ. И. Литературнаянормаипросторечие : учеб. пособ. М. : Наука. 1977. 252 c.
4. JulieColeman. The Life of Slang. Oxford University Press. 2012
5. Raymond E. The New Hacker’s Dictionary. Access:
http://manybooks.net/titles/anonetext02jarg422.html

One thought on “СЛЕНГ, ЙОГО РІЗНОВИДИ І ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

  1. Ліліє, у Вас дійсно цікава тема статті, актуальна та сучасна, а також і виклад інформації. Ви пишете, що “у даний момент сленг дуже популярний в англомовних країнах. Він використовується в щоденному спілкуванні, також в художній літературі.” Зрозуміло, що у щоденному спілкуванні сленг є дуже поширеним, особливо серед молоді. Проте, хочеться дізнатися Вашу думку, точку зору, чому наразі сленг стає все популярнішим, навіть у художній літературі, а не лише в повсякденному спілкуванні?

Comments are closed.