ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ WELFARE

Cognitive approaches to language 2020

Ткачук Марія

Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка.

Науковий керівник: Хохель Д.Ю., старший викладач

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ WELFARE

У даній статті досліджено результати суцільної вибірки мовних засобів вербалізації розглянутого концепти зі статей електронних ресурсів «The daily mail», «BBC», «Theguardian».

Ключові слова: вербалізація, концепт, символи, актуалізація, аналіз, стаття.

Однією з найважливіших форм актуалізації концепту є вербалізація, тобто його мовне оформлення. Вербалізація – це процес вираження через звукове позначення символів опису світу. В.І.Карасик як найбільш поширених засобів вербалізації концепту відзначає слово, фразеологізм, словосполучення, структурну схему пропозиції і навіть текст, «якщо в ньому розкривається сутність будь-якого концепту».

Концепт Welfare є одним з основних концептів когнітивного свідомості народу, так як проблема матеріальних цінностей стала ключовою з появою суспільства. Концепт Welfare має тісний зв’язок з ціннісним світом економіки, з її базовими рівнями. Практично будь-яка сфера життя людини прямо або опосередкована з феноменом благополуччя. Широкий спектр прихованих смислів обумовлює суперечливість і складність аналізованого концепту Welfare.

Особливість дослідження концепту Welfare полягає в тому, що він є не лише складником світобачення, а й чинником, який регулює поведінку носіїв мови. Аналізований фрагмент мовної картини світу є ціннісним концептом, що робить особливо цікавим його дослідження в діахронічному аспекті.

Концепт Welfare є одним з ключових концептів, оскільки включений у багато аспектів людського буття: від диференціації соціальної ієрархії суспільства до вироблення системи цінностей індивіда. Значення, що ховаються за концептом Welfare в англійській культурі, можна виділити, простеживши еволюцію поняття «wealth».

Згідно з висновками етимологічного аналізу, проведеного закордонними дослідниками, початкове значення лексеми wele (лексема среднеанглийского періоду) – to desire, be willing (хотіти, бажати). В ході еволюції поняття дана лексема перетворюється в weal зі значенням prosperity (добробут, процвітання)

Таким чином, ідею, передану концептом Welfare в англійській мові можна визначити таким чином: це процвітання і благополуччя, до якого прагнуть і якого дуже хочуть досягти.

Ядро лексико-семантичного поля утворюють лексеми благополуччя і благоденство, які мають найтісніший контакт до ключового слова за своїм семним складом. Згідно з визначеннями тлумачних словників, Welfare має наступні значення:

1) спокійне – без невдач і потрясінь – протягом справ, життя; матеріальна забезпеченість, достаток; щастя в любові, в сімейному житті;

 2) звичайне – без відхилень від норми або небажаних явищ – стан будь-кого.

Зробимо дифініційний аналіз ключового слова, яке актуалізує благополуччя:

Відповідно до словника маємо наступні значеня слова welfare

  • help given, especially by the state or an organization, to people who need it, especially because they do not have enough money:

Personal wellbeing rather than economic growth should be the primary aim of government spending, according to a report by the former head of the civil service and politicians.

Immigrants to the European Union are, for the most part, less likely to live on welfare than the native population, according to academic research due to be published which challenges the idea that benefits are a “pull factor” for migration.

З досліджуваним словом є чимало фразеологізмів:

  • be on welfare

Twenty years ago, the US overhauled its on welfare system – the portion of US assistance that is offered to poor families as a direct payment.

  • go on welfare

Taxpayers will therefore learn that very nearly 25% of their bill goes on welfare spending alone.

  • on welfare

The Guardian view on welfare policy: cutting out the poor.

  • corporate welfarе

The bill for corporate welfare is huge – and largely hidden.

  • welfare Cadillac

As a someone who is struggling financially without the help of the government, I find those welfare Cadillacs infuriating.

Отже, можна дійти до висновку з проведеного дослідження, що мова – це жива система та її функції розділені на комунікативну і експресивну, для здійснення яких необхідна низка умов: влучний вислів думки, різноманітність лексики, наявність відтінків значень. Реалізація ж усього перерахованого безпосередньо залежить від такого мовного явища як синонімія. Використання синонімів дозволить висловлюванням отримати певні відтінки, конотації, передати конкретні емоції.

Література

  1. Арнольд И.В. Лексикологія сучасної англійської мови. М.: 2002. 187 с.
  2. Воpкачeв C.Г. Лингвокультуpология (тeоpия и мeтоды). М., 2012. 331 c.
  3. Кембріджський словник. URL: https://dictionary.cambridge.org/