ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ ІЗ НЕГАТИВНОЮ КОНОТАЦІЄЮ

Галина Кудровська

Кам’янець-Подільський національний університет

 імені Івана Огієнка

Науковий керівник: канд. філол. наук І. А. Свідер,

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ ІЗ НЕГАТИВНОЮ КОНОТАЦІЄЮ

The article deals with the linguistic aspect of the study of phraseological units with color notation, which have a negative connotation. The concepts of “color” and “phraseological unit” are discussed, as well as their relationship.

Key words: phraseology, phraseological units, color phenomenon, negative connotation, coloronym.

Фразеологічні одиниці відображають історичний шлях створення нації, специфіку культури певного народу. Входячи до складу фразеологізмів, назви кольорів у деяких випадках втрачають своє первинне значення (ознака кольору) і набувають зовсім інших семантичних відтінків. У деяких випадках ми прослідковуємо фразеологізми, які мають негативну конотацію. У певних фразеологічних одиницях можна виокремити значення компонента, в інших же це неможливо, бо взаємодія всіх компонентів фраземи породжує її значення. Негативна семантика кожного з компонентів по-різному виявляється в різних типах фразеологічних одиниць.

Актуальність дослідження фразеологізмів із позначенням кольору із негативною конотацією полягає в тому, що дозволяє прослідкувати семантику кольору, в якому присутня негативна конотація. Мета статті–аналіз особливостейвживання фразеологічних одиниць із позначенням кольору з негативною конотацією.

Питання фразеології трактуються переважно в граматиці, роботах зі стилістики та інших.У лінгвістиці фразеологія означає науку про системи або типи фіксованих виразів, таких як ідіоми, фрази, фразові дієслова та інші види багатослівних лексичних сегментів мови[2].

Під фразеологічною одиницею ми розуміємо самостійну одиницю мови, яка здатна, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати з іншими одиницями мови в смислові зв’язки, а отже мати граматичні категорії, виконувати в реченні відповідну синтаксичну функцію.

Часто ми можемо зустрічати фразеологізми із позначенням кольору. Феномен кольору цікавив людство ще з давніх-давен. Його ми можемо зустріти скрізь у нашому світі, та розрізняємо різні відтінки кольорів. Люди намагалися пояснити це явище, з’ясувати його дію на мозок і психіку.

Кольоронімом називають лексичну одиницю, денотативним значенням якої є ознака кольору. Історико-етимологічний коментар дав нам змогу стверджувати, що в момент утворення фразеологічної одиниці кольоронім входить до її складу у своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного відтінку, який приписують значенню самого кольору.

Стійкі одиниці з компонентом кольору мають велике значення і є значними у фразеологічному фонді англійської мови. Кожен колір має широку семантику і використовується при описі різних явищ навколишньої дійсності. Але кожна мова має своє психологічне уявлення і тлумачення кольору та несе в собі певні комунікативні навантаження при його сприйнятті іншомовним слухачем або читачем.

Розвиток англійської мови зумовив появу нових прикметників, які позначають елементи колірного спектру, які на сьогодні виявляються в існуванні 11 базових кольорових позначень, використовуваних активно не тільки в прямому, але також і переносному сенсі, у тому числі і у фразеологічних одиницях.

Для більшої частини фразеологізмів лексеми на позначення кольорів входять до їх складу в своєму первинному значенні, тобто позначаючи колір. Невелику кількість становлять фразеологізми, що містять назви кольорів, які несуть відтінок психологічного навантаження. Але в деяких випадках психологічне тлумачення зовсім не береться до уваги, так як колір може мати буквальне, а не переносне значення.

Більшість кольорів у складі стійких фразеологічних одиниць мають різноспрямовану конотацію: позитивну, негативну чи нейтральну. Фразеологічні одиниці, які містять той чи інший колір можуть мати або позитивну, або негативну, або нейтральну, або ж усі вказані конотації. Для позначення негативної конотації фразеологізму використовується 8 кольорів. Також серед цих 8 кольорів, black, blue, white, red, green позначають позитивні, негативні або нейтральні явища навколишньої дійсності. А для фразеологізмів з позначенням yellow, grey, brown кольорів характерна лише негативна конотація.

Чорний, як і білий, не входить до кольорів спектру, тому деякі психологи (зокрема М. Люшер) його ігнорують. Однак Й.В.Ґете надає їм особливої уваги, ототожнює їх зі світлом і мороком. Вони є першоосновою утворення всіх інших кольорів: «для виникнення кольору необхідні світло і морок» [3,с.133].

Характерною особливістю чорного кольору є те, що для всіх народів він символізує «погане».Як правило, чорний колір викликає страх (чорна людина, чорний диявол, чорна богиня Калі – у індусів, чорні прапори піратів, чорна кицька).

47 фразеологізмів з нашої вибірки мають негативну конотацію, тут можна спостерігати зв’язок з певними негативними поняттями або явищами, наприклад, явищем смерті:

 • black-letter day – трагічний день
 • a black year – чорний, нещасливий рік
 • blacksheep – паршива вівця, негідник, нероба

Негативне значення цим фразеологізмам надає саме колоронім black.

Повною протилежністю чорного кольору є білий. Він уособлює щось світле та добре, але все ж є 10 фразеологізмів із позначенням білого кольору з негативним значенням:

 • hangout the whitef lag – здатися
 • a white elephant – щось занадто дороге, але те, яке не приносить користі у використанні
 • a whited sepulcher – лукава людина

За своїм походження фразеологізми з кольором blue найближче стоять до black. Синій колір позначає смуток, меланхолію, занепад духу, людину з пригніченим станом (14 фразеологізмів):

 • in a blue funk – глибоко нещасна
 • blue ruin – загибель, розруха
 • the blue devils – смуток, нудьга

Колір вогню, або ж червоний, діє на людину збудливо, хвилююче. Деяких він просто дратує [1, с.21].У складі фразеологізму лексема red несе велике семантичне навантаження і суттєво впливає на тлумачення фразу в цілому. 14 фразеологізмів виступають з негативним відтінком:

 • see the red light – підозрювати про небезпеку
 • be in the red – працювати зі збитками, влізти в борги
 • see red – розлютитися

Отже, кожна нація, країна, народ тлумачать феномен кольору по-різному. Для одних, той чи інший колір – це позначення чогось поганого, негативного, а для інших – навпаки. Але ми не можемо сказати, яке саме тлумачення буде правильним і більш коректним, так як ми просто покладаємося на свої внутрішні відчуття і власне бачення трактування цього кольору і на те, які асоціації  та емоції він у нас викликає.

Література

 1. Арнольд О. О цветах нашей жизни. Крестьянка. Вип. 2. С.20‑21.
 2. Ахмадалиева С. М. The Role of Phraseology in Learning English. Молодой учёный. Вип.3. – С. 28.
 3. Ґете И.В. Избранные философские произведения. М.: Наука, 1964. 520 с.
 4. Англо‑український фразеологічний словник / Уклад. К. Т. Баранцев.2-ге вид., випр. К. : Знання, 2005. 1056 с.

 

3 thoughts on “ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ ІЗ НЕГАТИВНОЮ КОНОТАЦІЄЮ

 1. Лаконічний виклад інформації, є пояснення з прикладами – фразеологізмами про використання конотації тих чи інших кольорів та їх сприйняття різними націями.

 2. Спочатку,назва статті здалась мені важкою, але Галина проструктурувала все чітко.Раніше я не знала,що таке color phenomenon, тепер стало зрозуміло.Чудова стаття!

 3. Чудово висвітлено інформацію. Галина відмінно попрацювала над статтею. При перечитуванні не виникає ні запитань, ні нарікань.

Comments are closed.