КАЛАМБУР ЯК РІЗНОВИД МОВНОЇ ГРИ

Білюга Дар’я

Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Барбанюк O. O.

КАЛАМБУР ЯК РІЗНОВИД МОВНОЇ ГРИ

У статті йдеться про стан дослідження такого мовного феномену як каламбур, власне про різноманітні підходи до його розуміння, дефініції, класифікації, а також типові шляхи трансляції.

Ключові слова: гра слів, каламбур, класифікація, переклад

Проблема передачі смислових ефектів є особливістю перекладу художньої літератури. Однією із таких проблем є переклад гри слів, а саме каламбурів.

Проблемі дослідження власне гри слів присвячена низка досліджень (В. В. Виноградов, А.М. Гвоздєв, Є.А. Земська, М.В. Китайгородська, Є.В. Максименко, Н.М. Розанова, А.А. Терещенков). Так, за Ю. Ковалів, гра слів – використання звукової, граматичної форми мовних одиниць для створення несподіваних фонетичних та семантико-стилістичних ефектів, що базується на обігруванні суголосся слів при відмінностях у їх значеннях [3, ст. 239].Одним з різновидів гри слів‚ який допомагає створити комічно-сатиричний ефект‚ є каламбур. Каламбур – дотеп, в основі якого лежить використання різних значень якогось одного слова або кількох різних слів, схожих звучанням [1, ст. 74].

На сьогодні не існує єдиної класифікації каламбурів. Таке розмаїття зумовлене насамперед відсутністю загальної схеми побудови каламбуру, що веде за собою поділ на різні критерії.

За класифікацією, яку подають С.П. Флорін та С.І. Влахов, вони поділяються на три рівні: 1) фонетичний, 2) лексичний, 3) фразеологічний. До групи лексичних каламбурів належать різні типи гри слів, що базуються на обігруванні цілих слів чи їх частин (коренів, афіксів), на полісемічності та омонімії, а також на ряду інших лексичних категорій (антонімія, неологізми) [5].

Варто зазначити, що такий поділ є доволі умовним, адже не існує каламбуру, який будується виключно на лексичній основі, тому що він базується на різниці у звучанні та значенні своїх елементів, що вказує на фонетичну основу. У свою чергу, для фонетичного рівня характерне переважання звукової сторони над смисловою іноді настільки, що стає сумнівним віднесення мовного обороту до категорії каламбуру.

Класифікація іншої дослідниці – О. Троцької – поділяє каламбури за формою їх утворення. Можна назвати декілька різновидів, що базуються на омонімах (омоніми, омофони, омографи – слова, однакові за звучанням чи написанням, але різні за значенням), на паронімах і співзвучності (пароніми – слова, схожі за звучання, але різні за значенням), на помилковій етимології (умисне помилкове трактування), на полісемантичності (багатозначності слів) та на авторському переосмисленні фразеологізмів і стійких словосполучень [4, ст. 42].

Ці класифікації охоплюють більшу частину видів і форм каламбурів, незважаючи на те, що вони мають досить умовний і схематичний характер. Завдяки їм,можливо уявити каламбури, впорядковані в певній послідовності, з урахування всіх особливостей цього явища. Це дає основу для більш детального вивчення ролі каламбуру в перекладі.

Складність, яка постає при перекладі каламбурів, пов’язана з необхідністю зберегти індивідуальний стильписьменника. Особлива форма зображення та призначення каламбурів майже цілком виключають можливість точногоперекладу. Автор створює каламбурпрямо під час написання твору, а тому вимагає творчийпідхіддо перекладу замість пошуку повного еквівалента. Ще одна проблема, з якою може зіштовхнутися перекладач– використання каламбуру, який призводить до порушення норм мови-реципієнта або порушення стилістичної відповідності між текстом оригіналу та перекладом.

Каламбур повністю залежить від контексту, що значно ускладнюєпошук шляхів перекладу й обмежує кількість способів передачі.Переклад каламбуру зі збереженням змісту і форми майже не можливий, але С.І. Влахов та С.П. Флорін стверджують, що труднощі перекладача полягають лише у його безсиллі. Часомдоводиться жертвувати або формою гри слів, або відмовлятися від змісту й зосередитися виключно на каламбурі [5].

Для зображення каламбуру традиційно використовують такі методи: 1) метод компенсації (заміна каламбуру аналогічним або таким елементом, який доповнює втрачену інформацію й впливає на читача так само); 2) метод упущення (гра слів повністю зникає, а переклад тексту не вимагає особливого підходу); та 3) метод калькування (словосполучення чи слово, яке скопіювали засобами рідної мови з іншої) [2].

Отже, труднощі при перекладі художньої літератури зазвичай викликає комічне, а саме переклад каламбуру, що вимагає за собою вправного використання компенсації, упущення чи калькування. Насправді не існує того, що не можливо перекласти. Якщо в оригінальному тексті є певні неперекладні словосполучення, відповідники яких відсутні в мові перекладу, то необхідно давати виноску, в якій детально описувати суть явища.

Література

  1. Академічний тлумачний словник : Словник української мови : в 11 т. 1973. Т. 4,  Стор. 74. Режим доступу: http://sum.in.ua/s/kalambur
  2. Бокова П.М Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу.Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Київський національний лінгвістичний університет. Вип. 27. 2015. Режим доступу:

file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/118-Article%20Text-225-1-10-20190718.pdf

  1. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. .авт.-уклад. Ю. І. Ковалів.  Київ : ВЦ «Академія», 2007.  Т. 1 : А  Л.  608 с.
  2. Троицкая О. В. Играслов в английском оригинале и в переводе. Русская речь. О трудностях перевода каламбура в художественных произведениях. 2005. №2 С. 40–46.
  3. Флорін С., Влахов С. Непереводимое в переводе. Режим доступу: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/vlahovdoc.shtml

One thought on “КАЛАМБУР ЯК РІЗНОВИД МОВНОЇ ГРИ

  1. Надзвичайно цікава тема для дослідження. Прочитавши Вашу статтю, виникли запитання:
    1. Який матеріал обрали для практичного дослідження теми?
    2. Базуючись на матеріалі роботи, чи досліджуватимете усі рівні каламбурів чи лише деякі (обрані)?

Comments are closed.