ЛЕКСИЧНІ ІГРИ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 5-7 КЛАСАХ

Сомик Марина

Студентка 4 курсу Ang2-B16 групи

Факультету іноземної філології

Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнко

Науковий керівник : старший викладач кафедри

 англійської мови Никитюк С.В.

ЛЕКСИЧНІ ІГРИ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 5-7 КЛАСАХ

The article deals with the phenomenon of the vocabulary games.The game is one of the methods used in the communicative approach by both Ukrainian and foreign educators. To encourage students and to improve their foreign language skills, teachers offer a game as the most effective method of achieving a goal that develop language skills and abilities for real communication purposes in near-life situations.

Key Words : game, pupils, methodology, exercises, language, school, vocabulary.

     Гра – унікальний феномен загальнолюдської культури, її джерело і вершина. Ні в яких видах діяльності людина не демонструє такого самозабуття, як у грі.  Гра – регулятор усіх життєвих позицій дитини. Таким чином, я визначаю гру як засіб формування пізнавальної активності учнів і розвитку їх комунікативних умінь – предметом дослідження, а об’єктом мого дослідження – формування пізнавальної активності учнів і розвиток їх умінь [2].

    Ефективність  навчання  іноземної  мови  значною  мірою  залежить від чіткої та гнучкої організації навчального  процесу  на уроці, від  уміння вчителя враховувати психофізіологічні  особливості дітей тієї чи іншої вікової групи. Особливе значення для  підвищення ефективності навчання та посилення мотивації вивчення  іноземної мови має цілеспрямований вплив на емоційну сферу учнів. У цьому випадку використання ігор є найбільш доцільним. Гра є одним з методів, який застосовується в комунікативному підході як  українськими так і зарубіжними педагогами. Щоб зацікавити учнів, підвищити рівень знань з іноземної мови, вчителі пропонують гру як найефективніший метод у досягненні мети, яка полягає в розвитку навичок і вмінь використовувати мовленнєві функції для реальних комунікативних цілей спілкування в ситуаціях, що наближені до життєвих [3,с.16].
Використання гри під час іноземної мови сприяє мимовільному запам’ятовуванню мовного матеріалу й формуванню міцних навичок усного мовлення. Вона, з одного боку, сприяє активізації емоцій та емоційної пам’яті, з іншого – містить необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Гра може бути гарним матеріалом для введення, закріплення та подальшої активізації роботи учнів з навчальним матеріалом, але обов’язково повинна бути невід’ємною частиною методичної організації навчального процесу. Навчальні ігри відрізняються від розважальних тим, що мають вузьку методичну ціль. Але для учнів навчальна гра залишається розвагою, тренування відкладається на другий план.

    Форми ігор надзвичайно різноманітні: використовується увесь арсенал, накоплений людьми. У шкільній практиці вже давно використовуються різноманітні навчальні ігри. Різні вчені класифікують ігри за різними аспектами, але разом з тим, всі вони виділяють такий вид як лексичні ігри.

    Лексичні ігри можна активно використовувати протягом усього початкового курсу навчання англійської мови, оскільки постійно присутні потреби в поповненні словникового запасу учнів, а також забезпечення його тривалого «життя» у пам’яті дитини. А без засвоєння необхідного лексичного мінімуму процес навчання, читання та письма буде суто механічним і нудним. Використовуючи ці ігри для навчання й під час навчання, отримаємо такі результати:

 • Дитина швидко й легко засвоїть лексичний мінімум обсягом до 500 – 800 лексичних одиниць;
 • Розвине навички подальшого самостійного поповнення свого словникового запасу;
 • Звикне до вигляду літер англійського алфавіту;
 • Здобуде перші навички англійської вимови;

      Слід зазначити що при доборі лексичних ігор для учнів 5-7 класів слід враховувати,що лексичні ігри повинні переслідувати наступні цілі:

 • Тренувати учнів у використанні лексики у ситуаціях наближених до реальності;
 • Активізувати мовленнєву та мислительну діяльність учнів;
 • Розвивати мовленнєву реакцію учнів;
 • Познайомити учнів з співвідносністю слів, речень та їхнім значенням; [2]

    Найважливіше  при підборі ігор для учнів 5-7 класів треба врахувати те,що одна і та ж гра може бути використана на різних етапах уроку. Однак, все залежить від конкретних умов роботи вчителя. Варто тільки пам’ятати, що при всій привабливості та ефективності ігор необхідно дотримуватися «відчуття міри», інакше вони втомлять учнів і втратять свіжість емоційного впливу.

    Ряд ігор направлені на тренування учнів в використанні окремих частин мови, наприклад числівників чи прикметників. Інші ігри відповідають певним темам( «Тварини», « Зовнішність», « Одяг»).

    Таким чином, метою лексичних ігор є повторення назв предметів, повторення лексики з будь-якої теми, удосконалення орфографічних навичок [1].

    Тож до уваги можна взяти  приклад лексичної гри:

Гра « Числівники ». Ціль: закріплення кількісних та порядкових числівників.

Хід роботи: учні діляться на дві команди. Вчитель називає порядкові або кількісні числівники. Перша команда повинна назвати попереднє число, друга – наступне (розуміється порядковий або кількісний числівник). За кожну помилку команда отримує штрафний бал. Перемагає команда, яка отримає найменшу кількість штрафних балів.

      У такій грі, учень вчиться працювати у команді, прислухатися до інших однолітків. Добре розвивається логічне мислення, комунікативні навички англійською мовою, також збагачуються знання на данну тему, а у цьому випадку на тему «Числівник».

      Гра покликана активізувати словниковий запас учнів за вивченою темою, сприяє розвитку уваги, виробляє командний дух, розвиває фантазію та швидке мислення.

      Отже, до уваги було представлено лексичну гру, яка сприяє покращенню засвоєння лексики, використанню нових лексичних одиниць у іншомовному мовленню. Ігри стимулювали дітей до праці на уроці, до запам’ятовування лексичних одиниць. А їх різноманітність робить вивчення англійської мови більш насиченим та цікавим для учнів.

Література

 1. Використання лексичних ігор на уроках англійської мови. URL: https://allreferat.com.ua/uk/inozemni_movu_movoznavstvo/referat/36/page/2
 2. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі. URL:httpsHYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”://HYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”wwwHYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”.HYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”bestreferatHYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”.HYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”ruHYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”/HYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”referatHYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”-198944.HYPERLINK “https://www.bestreferat.ru/referat-198944.html”html
 3. Пассов Е.И.Урок иностранного языка в средней школе.-2-е изд., и дораб. М.:Просвещение,1988.223с.

 

One thought on “ЛЕКСИЧНІ ІГРИ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 5-7 КЛАСАХ

 1. Мені сподобалася різноманітність і оригінальність запропонованих Вами завдань. Цікаво чи Ви використовували їх, безпосередньо, на практиці?

Comments are closed.