ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Daria Kulbovska

Zhytomyr Ivan Franko State University

Scientific Supervisor: PhD, Mosiyenko O. V.

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

The article highlights the peculiarities of representing the notion of trade war in economic discourse. Economic discourse is viewed as a complex communicative phenomenon that involves different socio-cultural and pragmatic factors. Trade war is described as an economic conflict in which countries try to impose restrictions on each other in order to undermine the national trade. Economic discourse manifests itself as the sphere of actualization of such phenomena as conflict, trade war, politics, which are verbalized by various lexical units and phrases allowing enhancing the informative content of the news articles.

Key words: the economical discourse, concept, conflict, trade war.

Існування світової торгівлі неможливо уявити без конфліктів між її учасниками, адже саме в умовах сучасної глобалізації та посилення міжнародних взаємовідносин суперництво набуває великого значення. Саме тому, ця тема є дуже актуальною для проведення наукової розвідки. Переважно, здебільшого ми розглядаємо феномен торгівельної війни як невід’ємну складову міжнародних економічних відносин. Економіка є важливою соціальною сферою, в основі якої лежать процеси використання різноманітних ресурсів, здійснення виробництва, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, а також формування і постійний розвиток системи виробничих сил та економічних відносин, які впорядковуються різними економічними законами. Зрозуміло, що вирішення багатьох економічних проблем залежить від того, наскільки коректно та адекватно ці проблеми будуть лінгвістично інтерпретуватись адже успішність міжособистісної взаємодії у діловій сфері великою мірою залежить від вміння, з одного боку, формулювати правильне, переконливе, ефективне повідомлення, а з іншого, сприймати та розуміти репрезентовану інформацію [3, с.130–131].

На думку таких вчених, як О. М. Баранов, А. П. Чудінов, О. Й. Шейгал економічний дискурс досліджують в межах інших видів дискурсу або ототожнюють з ними. Наприклад, невід’ємним компонентом політичного дискурсу вважають економічний. Економіка та політика розглядаються, як вагомі сфери розвитку держави та перебувають у взаємному зв’язку впливаючи один на одного. Проте, деякі вчені виділяють два підходи для визначення поняття економічний дискурс [4, c.3–5]. Відповідно до першого підходу, економічний дискурс це система текстів, які виникають під впливом різних екстралінгвальних, прагматичних та соціокультурних факторів та об’єднанні спільною тематикою. Згідно з другим підходом, економічний дискурс трактується, як інтегративна сукупність окремих комунікативних актів в сфері економіки. Вербальним результатом такої дискурсивної діяльності є економічні тексти [4, c. 3–4].

На основі економічного дискурсу формуються відповідні його підвиди: фінансовий дискурс (фінанси та кредит), бухгалтерський дискурс (бухгалтерський облік та аудит) , податковий дискурс (податкова справа та страхування), діловий дискурс (підприємницька діяльність та торгівля) [4, c.3–5]. Тоді як, китайський лінгвіст Май Лікунь, всередині економічного дискурсу виділяє ряд професіональних дискурсів: індустріально-економічний, фінансово-економічний, торгівельно-економічний, економічно-теоретичний та інші [2, с. 9]. Економічний дискурс містить особливу лексику, терміни, комбінації лексики різних жанрів, різноманітні граматичні форми. Зокрема, особливою є синтаксична побудова тексту економічного дискурсу, котра виражає зміст тексту та функції впливу ЗМІ, правильну подачу інформації та досягнення цілей спілкування.

Важливою особливістю сучасного економічного медіа дискурсу є доступність та стабільність тематики. Цей лінгвістичний феномен розглядається як інтерактивний процес взаємодії з цільовою аудиторією. Очевидно, що економічна криза, торгівельна війна, відкриття міжнародних ринків, кредитування країною-експортером країни-імпортера є найактуальнішими темами економічного дискурсу. Саме тому, в свідомості соціуму формуються концепти за допомогою когнітивних структур, які ми розуміємо, як когнітивні ознаки концепту, виражені певними лексичними одиницями. Під час аналізу лексикографічних джерел онлайн Oxford Learner’s Dictionaries та Cambridge English Dictionary, ми можемо дійти до висновку, що такі поняття як conflict, trade war використовуються для позначення розбіжності інтересів та позицій: «a situation in which there are ideas, opinions, feelings or wishes that are opposed to each other» [5] «a struggle or competition between opposing forces or for a particular end» [6]. Так, заголовок новин «China and US: trade war or cold war?» [Financial Times 06.12.2018] зображує стан справ між Вашингтоном та Пекіном, економічний конфлікт пов’язаний з розходженням інтересів, який виходить за межі торгових відносин з великою вірогідністю переростання конфлікту у війну. Проте, поняття «суперечлива ситуація» та «міжнародна суперечка» не можна ототожнювати з поняттям «конфлікт». Можливість перетворення їх на конфлікт залежить від ступеня інтенсивності протиріч і поведінки сторін [1, с.108–110]. Варто зазначити, що розвиток економічного конфлікту відбувається на фоні певної політичної ситуації, проте водночас економічний конфлікт може перерости в глобальне, геополітичне протистояння. Так, торгівельна війна розпочинає своє існування з моменту виходу держави на міжнародну арену, як суб’єкт інтернаціональних економічних відносин.

У сучасних англомовних новинах використовуються різні одиниці та словосполучення на позначення торгівельної війни (the trade clash, a fullon trade war, an allout trade war), які використовуються для зображення масштабності, значимості торговельного конфлікту та зростаючої напруги між країнами-суперниками, наприклад, This is just the latest volley in the longrunning lumber trade dispute between the two countries[BBC News 26.04.2017]. У наведеному прикладі словосполучення the longrunning lumber trade dispute репрезентує торгівельну війну в аспекті її тривалості (longrunning) та об’єкту (lumber). Хоча для позначення цього протистояння обрано іменник “dispute”, а не “war”, однак ця лексема акцентує наявне протиріччя та сильну напругу у відносинах між країнами. У наступному прикладі “We could get trade skirmishes, we could get a trade war,” the professor warns” [BBC News 31.01.2017] словосполучення trade skirmishes позначає ймовірні сутички/непорозуміння у сфері торгівельної діяльності, що у будь-який момент можуть перерости у широкомасштабний конфлікт.

Отже, в умовах глобалізації зростає необхідність досліджувати та аналізувати економічний дискурс який реалізується в новинних ресурсах мережі Інтернет, що формують певний медіа образ наразі актуального феномену торгівельної війни за рахунок використання відповідних мовних одиниць, які інформують читача про серйозність, стадію конфлікту та межі його поширення.

References

 1. Гордєєва Т. Ф. Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі. Міжнародна економічна політика. 2013. №2. С. 108–
 2. Лікунь М. Російський економічний текст у функціонально-стилістичному та соціолінгвістичному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук. Сімферополь, 2008. 20 с.
 3. Лут К. А. Демаркація понять “економічний” та “діловий дискурс. Запорізький державний університет. 2011. С. 130–131.
 4. Евтушина Т. А., Ковальская Н.А. Экономический дискурс как объект лингвистического исследования. Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: ЧГУ. 2014. № 6 (335). С. 42–46.
 5. Oxford Learner’s Dictionaries [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/.
 6. Camridge Dictionary [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://dictionary.cambridge.org/.

 

6 thoughts on “ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

 1. На сьогодні тема особливостей перекладу одиниць економічного дискурсу є досить актуальною. У статті чітко аргументовано необхідність досліджень в цій сфері. Також наведені яскраві приклади розбіжностей між англомовними термінами. Загалом, інформація змістовна та цікава.

 2. Стаття виявилася дуже цікавою, так як тематика є надзвичайно актуальною на сьогодні. Подача матеріалу є легкою та доступною для сприйняття
  Особливо цікаво було читати про одиниці та словосполучення на позначення торгівельної війни.

 3. Тема цієї наукової статті є досить актуальною та важливою на сьогоднішній день, оскільки неможливо уявити існування світової торгівлі без суперництва. Дуже вдало було використано приклади, які відображають масштабність, значимість торговельного конфлікту та зростаючої напруги між країнами-суперниками. У цілому, стаття чітко розкриває особливості репрезентації феномену торгівельної війни в економічному дискурсі.

 4. На Вашу думку, які основні цілі економічного дискурсу?

  1. На мою думку, основними цілями економічного дискурсу можна вважати:
   1. висвітлення подій, що відбуваються в економічному житті суспільства;
   2. інформування про стан економіки;
   3.дослідженні напрямків розвитку економіки, а також рівня життя населення;

 5. У статті підібрано дуже цікавий матеріал, оскільки сама тема дослідження є досить актуальною сьогодні. Всі ключові моменти висвітлено науково, і водночас доступно. До того ж, сподобалось те, що у статті наведені влучні приклади, які, супроводжуючи теорію, сприяють кращому її розумінню.

Comments are closed.