ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВІТНІХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Vladyslava Lisova

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Scientific Supervisor: a Senior Lecturer, Nykytiuk S.I.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНИХ

І НОВІТНІХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

The article deals with the traditional and modern methods, their advantages and disadvantages in teaching the English language.The traditional methods are concentrated into the development of the grammar rules, oral and written skills separately. However, the modern methods give more productive results as better memorization, understanding and using the English language. 

Keywords: traditional methods of teaching English, modern methods of teaching English, the method of translation.

У сучасному світі англійська мова є мовою міжнародного визнання, спілкування та широкого вжитку, а тому й методи навчання цієї мови стають все більш популярними та потребують постійного вдосконалення.

У методиці навчання англійської мови існують традиційні та новітні методи навчання. Кожний метод навчання іноземної мовиспрямованийна досягнення одного – подати матеріал тієї чи іншої теми доступно та чітко. Проте цього наразі недостатньою. Використання лишеодного методу служить неефективному засвоєнню інформації під час навчання англійської мови, а також до неякісного практичного використання[1, 93]. Дослідження переваг та недоліків використання традиційних та новітніх методів навчання є актуальним в парадигмі сучасної освіти та зумовило вибір теми статті.

Як традиційні, так і новітні методи навчання англійської мови містять різноманітні види їх активного використання. Для визначення переваг та недоліківцих методів варто перш за все їх розглянути та проаналізувати.

Серед традиційних методів навчання англійської мови існує один із найбільш давніхметодів – лексико-перекладний. За основу цього методу дослідники брали лексику. Для того, аби поповнити свій словниковий запас, учням потрібно було завчати напам’ять оригінальні здобутки відомих творців. Що ж до граматики, то вона не вивчалася взагалі, лише як додаток до словникового збагачення.

Природний метод навчання англійської мови створює ті ж самі фізіологічні та психологічні закономірності для вивчення іноземної мови, що існують при вивченні рідної. Головну роль у мовній діяльності відіграють пам’ять і відчуття, проте не мислення. Урок перетворювався і перетворюєтеся дотепер на театральне видовище, у якому кожен виконує свою роль.

Метод повної фізичної реакції містить у собі етап говоріння, який повинен базуватись на попередньому етапі розуміння. А  розуміння ми можемо розвинути через виконання наказів, наприклад: standup – усі учні встають, sitdown – усі сідають, takeyourpens – учні беруть ручки і writedownsomenotes – записують нотатки [3]. Цей метод допомагає довести певні дії до автоматизму, а також до збагачення учнями свого словникового запасу. Проте паралельно з цим методом варто використовувати й інші для кращого засвоєння знань англійської мови.

Не менш відомим в історії навчання англійської мови залишається аудіовізуальний метод, результатом якого є використання іноземної мови як засобу спілкування в повсякденному житті. Прийоми розвитку слухового сприйняття й слухової пам’яті, тренування інтонаційних зразків мовлення – це, та багато іншого беруть за основу, використовуючи аудіовізуальний метод[2, 18-19].

Ще одним методом традиційного навчання англійської мови вважається метод, який віднайшов наприкінці 60-х років ХХ століття британський лінгвіст D.A.Wilkins, назва якого The Communicative Approach or the Communicative Languge Teaching (CLT), або ж комунікативний метод. Головною метою навчання іноземній мові за цим методом було і є навчання застосуванню її в реальному спілкуванні; а основним засобом навчання виступають не тексти і граматичні вправи, а ситуації, що створюють реальне спілкування. У процесі навчання за комунікативним методом набувається комунікативна компетентність, тобто здатність правильно і доречно використовувати мову залежно від ситуації [2, 19-20].

Новітні методи навчання англійської мови – це важливий крок у майбутнє, з яким сучасна молодь зможе з легкістю вивчатиме іноземні мови, за допомогою тих пристроїв та програм з якими є занадто близькими. Широкого розповсюдження в педагогічній практиці набули інтерактивні технології навчання, сутність яких полягає у тому, що навчальний процес відбувається за постійної умови – активної взаємодії усіх учнів. Саме інтерактивні технології й полягають у виникненні нових методів навчання, більш легких та зрозумілих для сучасного покоління людей.

Серед відомих новітніх методів навчання англійської мови існують такі як: метод сценарію, навчання з комп’ютерною підтримкою за допомогою різних on-line програм, метод каруселі, метод theSilentWay, метод «радника», метод рольової гри, метод навчання по станціям, онлайн листування та різні клуби (English-club) завдяки мережі інтернет та ін.

Метод сценарію заснований на поєднанні навчальний змістів з інтересами та ідеями учнів. Наприклад, отримуючи вказівні слова від вчителя, учні, у свою, чергу, повинні створити певну історію без попередньої підготовки. Учні таким чином розвивають свою креативність, здатність швидко мислити та вигадувати. Проте вчитель зі свого боку повинен продумати завчасно слова, які б відповідали б віку учнів, а також наперед продумати історії, які б могли вийти [2, 21].

Метод theSilentWayполягає в тому, що ініціатива на уроці англійської мови походить від учнів, а вчитель повинен говорити найменше. Навчання в тиші сприяє розвитку розумової діяльності учнів.

Метод «радника» полягає в тому, що інколи учні потребують допомоги радника-психолога щодо освітніх питань, зокрема у навчанні англійської мови. Основним прийом навчання є переклад із рідної мови на іноземну. Процес навчання побудований на тому, що учні сидять навколо столу обличчям один до одного, обговорюють тему бесіди, спілкуються іноземною мовою. Вчитель лише спостерігає й підказує еквіваленти іноземною мовою.

Отже, розглянувши головні методи навчання, можемо сказати, що як традиційні, так і новітні методи навчання містять багато позитивних, а також негативних сторін, що можуть призводити до розвитку або ж затриманню пізнання чогось нового та дійсно потрібного.

Узагальнені нами переваги та недоліки традиційних та новітніх методів навчання англійської мови розглянемо у таблиці 1.

Таблиця 1

Переваги та недоліки традиційних та новітніх методів

навчання англійської мови

Традиційні 1. Лексико-перекладний метод
1. Лексика складає основу методу, тобто учні мають змогу поповнювати свій словниковий запас.

2. Запам’ятовування напам’ять творів різних творців мистецтва слугує розвиненій пам’яті та мисленню.

1. Граматика не бере участі у даному методі, тобто учні не мають змоги правильно будувати речення та й загалом розпізнавати різні граматичні форми.
2.     Природний метод
1. Головна роль – пам’ять та відчуття.

2. Урок – театральне видовище.

1.Мислення є відсутньою ланкою у вивченні англійської мови у даному методі.
3.     Комунікативний метод (The Communicative Approach)
1. Основним засобом навчання є ситуації, що створюють реальне спілкування.

2. Розвиток комунікативної компетентності.

1. Основою навчання є живе спілкування без вивченняграматичного матеріалу.
4. Метод повної фізичної реакції
1. Завдяки повторюванню фізичних вправ, розвивається як ліва, так і права півкулі мозку.

2. Фізичний рух дітей призводить до швидкого запам’ятовування нових слів.

1.  Не розвиває усне мовлення учнів.

2.Учні вивчають невелику кількість слів.

Продовження таблиці 1

Переваги Недоліки
Новітні 1. Метод сценарію
1. Основа методу – креативне планування, систематизація навчального процесу.

2. Учні мають право  взяти участь у різних іграх, виконуючи власну роль.

1. Метод обходиться без текстових матеріалів.

2. Метод-гра, який зосереджений на заучуванні напам’ять різних творів, що на жаль не служить розвиткові усного мовлення.

2. Метод The Silent Way
1. Ініціатива на уроці англійської мови походить від учнів.

2. Навчання в тиші – розвиток розумової діяльності учнів.

 

1.Ефективність методу діє лише на початкових етапах навчання англійської мови.

 

3. Метод «радника»
1. Якісна допомога радника-психолога під час навчання англійської мови.

2. Живе спілкування учнів у колі між собою.

 

1. Навчання англійської мови з використанням рідної мови.

Так, проаналізувавши головні методи навчання, можемо сказати, що як традиційні і новітні методи навчання містять як переваги, так і недоліки, що може призводити до розвитку або ж затриманню пізнання чогось нового та дійсно потрібного. Традиційні методи навчання іноземної мови виникли ще у ті часи, коли мережі Інтернет не існувало, тому й кожен метод зосереджувався лише на вивченні чогось одного: розвиток усного мовлення, письма або ж граматики. Новітні ж методи навчання мають більше можливостей поєднання різних видів роботи, що й служить швидкому та продуктивному запам’ятовуванню та використанню. Завдяки мережі Інтернет ми можемо не лише шукати потрібну інформацію, але й проводити листування та переписки, вирішувати тести та квізи (у середовищі Moodle), кросворди та ін. Саме тому рекомендовано застосовувати ті методи навчання, які дійсно будуть ефективними у навчанні, а це, у свою чергу,залежить від вікових категорій, потреб учнів, особистих якостей вчителя, що й допоможе вчителям та учням ефективно брати участь у самому процесі навчання.

Література

  1. Гусленко І.Ю. Народна Українська Академія: «Методика навчання іноземних мов». Харків, 2018. С. 8 – 22. URL: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1800/1/Методика_КЛ_Гусленко_послеЦНГИ.PDF.
  2. Кравець О.В. Науковий вісник Ужгородського національного університету / Педагогіка, соціальна робота // «Актуальні методи викладання іноземної мови». Вип. 35. С. 92-95.
  3. Якименко С.С. Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови. Стаття із журналу №25-26 (467-468), Харків, 2015. С. 2-4. URL: http://journal.osnova.com.ua/download/7-467-52127.pdf.