ПРОБЛЕМА ВМОТИВОВАНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Anna Denysiuk

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Scientific Supervisor: Nykytiuk S.I.

ПРОБЛЕМА ВМОТИВОВАНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

The problem of demotivation in learning a foreign language influence quality of education. The effectiveness of learning foreign language depends on the students’ motivation, desire and ability to study the language consciously and with interest. Methods of forming motivation and their implementation during the lesson.

Key words: problem, motivation, demotivation, method, technic, reasons.

Проблема вивчення іноземної мови як одна з умов формування культури міжнаціональних взаємовідносин є актуальною для сьогодення, враховуючи інтеграцію України до Європи та її стандартів.

На сьогоднішній час перед вчителями постала проблема втрати інтересу учнів до навчання. Демотивація виражається в небажанні навчатися і незацікавленності учнів в англійській мові. Учні не вбачають сенсу у вивченні мови, що знижує ефективність їхнього навчання. З кожним роком ця проблема все більш загострюється, тому варто негайно братися за пошуки її рішень. Для реалізації цього завдання слід детальніше ознайомитися власне з проблемою мотивації.

Вивченням питання мотивації навчання у педагогіці та психології займались: М.І. Алексєєва, Б.Ф. Баєв, Н. Воронова, П.А. Гончарук [2]. Крім того, над проблемою вдосконалення методичної підготовки вчителя іноземної мови сьогодні плідно працюють такі методисти, як С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско. Історія методів викладання іноземних мов найбільш повно досліджена й описана І. В. Рахмановим [3, с. 6].

Мотивація – це цілеспрямована активність, що зумовлена засобами і прийомами, які стимулюють до дій. Для отримання продуктивних результатів вчитель повинен володіти всім арсеналом мотиваційних прийомів [4, с.33].

Зважаючи на всі ці теоретичні засади, варто виокремити головні проблеми демотивації учнів під час навчання:

 • до кінця невідомі всі мотиви, у силу яких діти різного віку та з різними індивідуальними особливостями включаються в навчання, спілкування, стають зацікавленими у придбанні нових особистісних якостей, знань і вмінь;
 • серед самих дітей існують величезні індивідуальні розходження – те, що є значущим для одного, не представляє інтересу для іншого;
 • сама мотивація виявляється ситуаційно мінливою, а те, що підходить для стимулювання навчальних і виховних інтересів у одних ситуаціях, може бути неадекватним в інших.

 Таким чином, одна з головних задач у навчанні та вихованні – навчитися практично впливати на мотивацію дитини та звести до мінімуму фактори, що знижують її. І тому варто зазначити власне чинники зниження мотивації навчання, а саме:

 • неправильний підбір вчителем навчального матеріалу, що призводить до недовантаження чи перевантаження школярів;
 • невміння будувати стосунки з учнями;
 • недостатньо диференційований підхід вчителя;
 • низький рівень знань школяра;
 • несформованість прийомів самостійної роботи в учня;
 • негативні приклади товаришів, що мають вплив на дитину;
 • неадекватна самооцінка учня, сформована ще до початку навчальної діяльності чи в умовах шкільного навчання;
 • переживання, що не пов’язані з навчальною діяльністю;
 • певні індивідуально-типологічні особливості дитини, а саме: тип темпераменту;
 • особливості розвитку учнів: вікові (наприклад, у підлітків спостерігається «гормональний вибух» і нечітко сформоване відчуття майбутнього); індивідуальні (наприклад, можливий недостатній розумовий розвиток учня, тощо);
 • негативне (байдуже) ставлення учня до вчителя і навпаки;
 • непродуктивність навчальної діяльності;
 • нерозуміння (неприйняття) мети навчання;
 • страх перед школою [1].

Назвімо шляхи формування мотивації школярів до навчання такі: увага до потреб і можливостей кожного із учнів; визнання особистості та індивідуальності кожного; перехід до інноваційних методів навчання, що дають змогу учневі не нудьгувати на уроках; враховувати умови, в яких виховується дитина.

На початковому етапі уроку можна запропонувати прийом для створення позитивного налаштування на урок.

 • «Незакінчене речення»:

«Я (назвати себе) зараз відчуваю себе як…» – допоможе зрозуміти емоційний настрій учнів.

«Сьогодні я очікую від уроку…» – діти виражають свої побажання.

«Сьогодні я хочу навчитися…» – навчальні цілі уроку у розумінні дітей.

 • «Мовленнєва розминка»

Read the rhyme

I mustn`t say “I can`t”

I mustn`t say “I won`t”

I mustn`t say “I`m not”

I mustn`t say “I don’t”

I must say “I can”

I must say “I will”

I must say “I am”

I must say “I do”

Така розминка допоможе учням засвоїти і повторити вживання auxiliary verbs, а також може слугувати заохоченням для учнів на те, що вони можуть і, що їм під силу будь-яке завдання.

 • «Поняття» – учитель вертикально записує на дошці основне поняття, яке мають опрацювати учні або яке безпосередньо повязане з темою. Після цього він просить учнів назвати ознаки цього поняття або асоціації, які воно в них викликає. Обов’язковою умовою є те, щоб ці слова мали спільні з основним поняттям літери, бажано також, щоб починалися з них. Приклад Food

F – fruit

O – onion

O – olive

D – diary

Наступна інтерактивна гра «Cinquain». Сінквейн – це неримований вірш, що складається з п’яти рядків, розташованих певним чином. Структура цього вірша:

перший рядок. 1 слово – поняття або тема (іменник);

другий рядок. 2 слова – опис цього поняття (прикметники);

третій рядок. 3 слова – дії (дієслова);

четвертий рядок. Фраза або речення;

п’ятий рядок. 1 слово – синонім або антонім до теми.

Наприклад:
Food

Tasty, healthy

Chew, swallow, buy

Food for thoughts

Meal.

Отже, мотивація спрямована на формування у школярів позитивного ставлення до вивчення іноземної мови. Різноманітні методи і засоби використовуються  для набуття учнями необхідних мовних компетентностей. Оскільки проблема мотивації під час говоріння є також актуальною, варто надалі розглядати її детальніше для кращого і ефективнішого її вирішення.

Література

 1. Докучина Т.О. Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху. Збірник наукових праць. 2011. № 8. С. 32-37.
 2. Жеребна Н.М. Проблеми викладання іноземної мови в умовах профільного навчання: теорія і практика, досвід і перспективи. Таврійський вісник освіти. 2014. №1(45). С.26-35.
 3. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе: навч. посіб. Москва: Просвещение, 1991. 222 с.
 4. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб./ Кол.авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002. 328 с.

One thought on “ПРОБЛЕМА ВМОТИВОВАНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Мені дуже сподобався виклад матеріалу у Вашій статті. Ви обрали цікаву тему для дослідження. У Вашій науковій праці ви зазначили, що “для отримання продуктивних результатів вчитель повинен володіти всім арсеналом мотиваційних прийомів”. Скажіть, які мотиваційні прийоми для підвищення продуктивності учнів на уроці повинен застосовувати вчитель, на Вашу думку?

Comments are closed.