RENDERING COMPOUND TERMS IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF LEGISLATIVE TEXTS

Translation Studies 2020

Alla Naumovych

Zhytomyr Ivan Franko State University

Scientific Supervisor: Associate Professor,

Candidate of Philological Sciences Topachevskyi S.K.

RENDERING COMPOUND TERMS IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF LEGISLATIVE TEXTS

Legal translation is quite complex and requires preciseness to adequately convey the information. Translator should pay attention to the presence of culture in the text, compound terms and such phenomena as the lack of equivalents in the language of translation etc. Hence, it is especially difficult to interpret the content of legal texts.

Key words: legislative text, legal translation, compound terms.

         Юридичний переклад використовується для обміну інформацією в галузі права між людьми, які володіють різними мовами. Оскільки право пов’язане з соціально-політичними та культурними особливостями певної країни, такий тип перекладу є досить складним і вимагає точності та достовірності для адекватної передачі тої чи іншої інформації. Крім мовних складників, на якість перекладу впливають різні соціокультурні чинники. При перекладі необхідно враховувати міру присутності культури в тексті. Для цього перекладач повинен бути знайомий з культурою, традиціями та звичаями певної країни, які виражені в мові-джерелі та в мові перекладу, адже він презентує іншомовним реципієнтам не лише певний твір, текст, а й країну його походження. Б. Хатін та І. Мейсон зазначають, що в перекладі тексту соціальний контекст є навіть важливішим, ніж жанр тексту (9). В соціологічному аспекті переклад виконує цивілізаційну місію, тобто ознайомлює реципієнта з різноманітністю культур, тим самим зближуючи народи. Говорячи про юридичний переклад, важливим є правильне трактування устрою життя тієї чи іншої нації, їхніх правил, законів тощо (1).

         Здійснюючи переклад юридичних текстів перекладач повинен пам’ятати, що початковий текст організований згідно з правовою системою певної країни, що відбивається в формулюванні цього тексту, а текст перекладу призначається для використання в межах зовсім іншої правової системи з характерним для неї формулюванням (6). Поширеним явищем при перекладі є лакуни, або відсутність еквівалентів в мові перекладу, що створює певні труднощі в передачі змісту тексту. Виходячи з цього, завданням перекладача є пошук конструкцій в мові перекладу, що можуть виконувати функції, схожі на ті, що виконують конструкції початкової мови (2).

         Переклад юридичних текстів, як і будь-якої іншої галузевої літератури, потребує обізнаності перекладача в різних наукових галузях та сферах діяльності. Говорячи про переклад англомовних юридичних текстів, варто зазначити, що Україна і Великобританія (а також США) належать до різних правових систем. Це викликано особливостями географічного положення країн, їх історичним та культурним розвитком. Внаслідок цього відрізняються і юридичні документи за своєю структурою та лексикою (7).

         В умовах міжкультурної комунікації при перекладі будь-якого тексту враховуються особливості мовної культури, тип і механізм кодування іноземної і рідної мови. Цей підхід дає можливість віднайти нову точку зору на вирішення пов’язаних з проблемами перекладу завдань, наприклад, при перекладі юридичних текстів. У зв’язку з цим головну роль відіграє не лише володіння знаннями правових норм, а й особистісні якості перекладача, адже переклад передбачає взаємодію мов і, звідси, культурних концептів також. Адекватний переклад досягається тоді, коли перекладач володіє специфікою образів та програм діяльності саме тих типів культур, між якими відбувається процес комунікації (8).

         О. С. Кононов вважає, що переклад – це не просто зміна однієї мови на іншу, а й функціональна заміна одних елементів культури на інші. Ця заміна може здійснюватися не повністю, адже дуже складно виконати вимогу стосовно того, що переклад повинен читатися як оригінал, оскільки для цього необхідно повністю адаптувати текст до норм іншої культури (5). Говорячи суто про юридичний переклад, французький вчений Р. Давид вказував на те, що терміни англійського права не відповідають жодному із знайомих понять і не перекладаються на інші мови точно так само, як і терміни флори та фауни з різних кліматів. А коли їх все ж таки намагаються перекласти, як правило, сенс цих термінів втрачається (5). Однак, на даному етапі варто наголосити, що ці слова уже застарілі, оскільки більшість юридичних термінів зрозуміла сучасним правознавцям і без перекладу.

         Серед юридичної термінології переважають в основному терміни-словосполучення, тому вони є основною проблемою при перекладі юридичних текстів. Найхарактернішою ознакою терміна-словосполучення є відтворюваність його в професійній сфері використання для передачі конкретного спеціального поняття. Такий термін буде стійким лише  межах певної системи, а поза нею таке словосполучення не буде сприйматися як зв’язана мовна одиниця (4).

         Труднощі перекладу складних термінів полягають в тому, що мовою перекладу цей термін може передаватисяодним, двома словами або цілою фразою, що істотно відрізняється від кількості слів в терміні-оригіналі.Наприклад,chargesheet – звинувачення про підозру, borderrelated – прикордонний. (3) Перекладач повинен якомога повніше та чіткіше передати значення термінологічної одиниці, при цьому не перенавантажуючи реципієнта зайвими лексемами.Іншою проблемою є відсутність відповідників у мові перекладу, що викликає необхідність пояснення тих чи інших термінів, їх трансформації чи доместикації.

Під впливом різних історичних, соціальних, культурних та політичних чинників на носіїв мови, кожна мова отримала низку специфічних якостей. Однак, незважаючи на ці особливості, перекладач має завдання здійснити переклад та донести до реципієнтів інформацію з оригінального тексту. Перекладач не в змозі стверджувати про явище неперекладності. Йому доводиться йти на компроміси, оскільки неможливо досягти ідеального перекладу. Різні види діяльності перекладача зберігають інформацію в неоднаковій мірі і відтворюють текст оригіналу з більшою чи меншою повнотою. Згідно з О. Щепотіною, від майстерності перекладача залежить рівень реального наближення двомовної комунікації з перекладом до одномовної, однак на це впливає і ряд об’єктивних обставин, включаючи спосіб виконання цього перекладу та властивості самого тексту (8).

References

  1. Бялик В. Д.Цивілізаційна місія перекладу: північно-американський контекст / В. Д. Бялик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2019. – № 3. -С. 350-362
  2. Гамзатов М.Г. Политико-правовой аспект перевода юридической терминологии / М.Г. Гамзатов // Вторые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. – СПб. : СГУ , 2001. – 184 с.
  3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 207 с.
  4. Комісаров В. Н. Общая теория перевода:Учебное пособие. – M., 1999.- 136 с.
  5. Кононов О.С. Знову про проблеми юридичного перекладу [Електронний ресурс]. – Юридичний журнал. – 2010.
  6. Петухов С.В. Особенности перевода английских и русских юридических текстов на современном этапе / С.В. Петухов, О.А. Бурукина // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. – СПб., 2002. – С. 44 – 72.
  7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консул, 2005 – 656 с.
  8. Щепотина Е.В. Лингвокультурные факторы перевода юридического текста / Е.В. Щепотина // Коммуникация и социальная среда. – Воронеж : ВНУ, 2002. – С. 30 – 37.
  9. Hatim B., Mason I. (1990). Discourse and the Translator. Longman: Longman Group Limited.

One thought on “RENDERING COMPOUND TERMS IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF LEGISLATIVE TEXTS

  1. Тема цієї наукової статті є досить актуальною на сьогоднішній день, оскільки має важливе теоретичне та практичне значення. Дуже вдало було сказано, що при перекладі юридичної літератури потрібно враховувати соціокультурні чинники, обізнаність перекладача в різних наукових галузях та сферах діяльності, тип і механізм кодування висхідної мови і мови перекладу. У цілому, стаття чітко розкриває особливості перекладу складних термінів юридичних текстів.

Comments are closed.