СПЕЦИФІКА УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Anna Hrynko

Zhytomyr Ivan Franko State University

Scientific Supervisor: PhD, Solovyova L.F.

СПЕЦИФІКА УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

This article is devoted to the study of the formation of neologisms in Modern English. It reveals the features of innovations in modern vocabulary of the English language. The focus is on the study of the formation of new word-forming elements of the English language by affixation of lexical units.

Keywords: neologisms, word formation, principles of word formation, affixation.

Спостережувані зміни в сучасній лексичній системі англійської мови переважно пов’язують з соціокультурними змінами, що відбуваються в світі. У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій постає проблема масової перекодифікаціі тих розділів словника, які стосуються політичної, соціальної, адміністративної, економічної, культурної, науково-технічної та інших сфер життєдіяльності. Поява нового слова, висловлювання, фразеологічних єдностей, тобто нових мовних трансформацій, обумовлена єдністю і протилежністю двох основних тенденцій: тенденції збереження мови і тенденції її розвитку [2: 23].

З одного боку, у кожній мові можна спостерігати прагнення до збереження класичної комунікативної стабільності, з іншого – сучасний високотехнологічний світ, що бурхливо розвивається постійно породжує нові явища. Для того щоб адекватно відобразити ці реалії, кожна мова, а особливо англійська, яка несе на собі величезне комунікативно-прагматичне навантаження в процесі глобалізації та комп’ютеризації світового простору, фактично змушена породжувати нові лексичні одиниці – неологізми, які пов’язані практично зі всіма сферами життя сучасного англомовного суспільства. Всі ці фактори і визначають актуальність дослідження. Мета полягає в виявленні особливостей появи нових слів та виявленні продуктивних способів англійського словотвору. Мета обумовила постановку наступних завдань: охарактеризувати основні поняття неології,  визначити основні способи творення нових слів.

Проблеми неології постійно знаходяться у фокусі уваги лінгвістів, про що свідчать численні розвідки у зазначеній царині [1; 2; 3; 4].

До неологізмів, на думку В.І. Заботкіної, можна віднести:

1) Власне неологізми (новизна форми – новизна змісту):

fakester – людина, яка заводить в соціальних мережах акаунти від імені іншої особи, найчастіше будь-якої знаменитості;

2) Трансномінаціі (новизна форми – старе значення):

bearhug – «Ведмежі обійми» (пропозиція придбати контрольний пакет акцій компанії за дуже високою ціною);

 3) Семантичні інновації (нове значення – старі форми):

kidult – люди, які відмовляються дорослішати, дорослі діти [4].

Високий рівень прагматизації та комунікативно-прагматичної валідності мають фонологічні, семантичні, морфологічнісловотворення (неологізми).

Фонологічні новоутворення засновані на чергуванні звуків або на перенесенні наголосу. Умовно до фонологічних неологізмів можна віднести і деякі новоутворення від вигуків. Наприклад, дієслово to whee (хвилювати) утворене від вигуку whee, виражає позитивні емоції і захоплення і досить широко вживається в неформальному регістрі мовного спілкування.

Особливе місце серед фонологічних новоутворень посідає досить велика група сленгізмів, представлена вигуками, які надають експресивне забарвлення висловлюванню і служать для безпосереднього вираження почуттів. Наприклад, вигуки “bonk!, chyaa!, eesh!, flipmode!, oh my goshness!, shnikies!” виражають згоду, “bet!, dude!, shoots for real!, ahja!”–незгоду, “bet!, dude!, negotary!, tahuh!” –схвалення, “digthat!, cool!, score!, damm right!” – збентеження, “Sqeebs!, erf!” –недовіру, “badand” – несхвалення, “shiznet!” – вираження радості, “wooptywoo!” –способи залучення уваги.

Сучасна англійська мова має у своєму розпорядженні багато способів морфологічного словотвору, до числа яких відносяться зворотній словотвір, словоскладання, афіксація, скорочення, ад’єктивація, субстантивація, лексико-семантичний спосіб та інші.

Розглянемо на прикладі словоскладання та афіксації появу англійських новоутворень. Відповідно до словника сучасної англійської мови в XX-XXI ст., словоскладання можна розглядати як найбільш продуктивний спосіб формування лексичних новоутворень в сучасній англійській мові [5]. Норми словоскладання сучасної англійської мови дозволяють поєднувати слова з ідентичними лексико-граматичними характеристиками. У зв’язку з цим іноді важко відмежувати складне словонеологізм від словосполучення. У таких випадках деякі лінгвісти беруть до уваги орфографічний критерій, суть якого полягає в написанні складного слова разом, як, наприклад, в іменнику, що виник у зв’язку з економічною кризою, «jobsuker» – безробітний, або через дефіс: «walk-inclinic» – клініка, яка бере пацієнтів без попереднього запису. Що стосується комплексів, їх компоненти пишуться роздільно і можуть розглядатися як словосполучення; “airportfiction” – легке чтиво для проведення часу в аеропорті, під час подорожі; “hotdesk” – робочий стіл, який використовується різними співробітниками протягом робочого тижня.

Серед афіксальних новоутворень розрізняють суффіксальні та префіксальні неологізми. За даними, наведеними в доповіді Дж.Алджео [6], за останні 25 років в утворенні нових слів було використано 103 суфікса. Найбільш вживаними суфіксами в афіксальних новоутвореннях кінця XX-початку XXI ст. є наступні: –iac, наприклад, braniac – асоціальний розумник (людина, яка витрачає багато часу на безплідні міркування, але абсолютно не готова до соціально-активної комунікації).

Багато нових слів за останні десятиліття створено за допомогою додавання до основи лексичного прототипу суфіксів –ization: dollarization – доларизаціяglobalization – глобалізація; –land: adlandрекламна справа. Пор.: Anything that grabs your attention is good in adland. – Все, що привертає вашу увагу, згодиться в рекламі.

Деякі суфікси в процесі словотворення несуть в собі особливу експресивність, визначаючи тим самим усну комунікативну сферу вживання сучасних мовних новоутворень. Так, суфікс – ism мав відносно нейтральне значення, як, наприклад, в слові pacifism (пацифізм, миротворчість). Однак в останні 10-15 років він набуває все більш інтенсивне стилістичне маркування, несучи в собі значення неповаги, несхвалення, приниження.  Наприклад, нові слова, які поповнили англійський вокабуляр буквально в 2009 році: ageism –дискримінація за віковими ознаками, зазвичай неповажне ставлення до людей похилого віку; lookism – тенденція судити про людину тільки по зовнішності, манері одягатися, надмірній вазі і т.д. Такі ж тенденції ми спостерігаємо в зміні значення суфікса –ist: ageist – людина, до якої негативно ставляться через похилий вік або lookist – людина, яка судить про людей тільки за їх зовнішнім виглядом.

Префіксальні новоутворення маніфестують все більш зростаючу роль полупрефіксів. Одним з найбільш активно функціонуюючих в області сучасних мовних новоутворень в XXI ст. є полупрефікс cyber-. Спочатку він мав значення «комп’ютер», проте сьогодні ми все частіше відзначаємо його в значенні «інтернет». Звідси цілий ряд неологізмів, плавно перемістився з комп’ютерного жаргону в розмовно-повсякденну мову і активно функціонує в нейтральному і неформальному регістрах мовного спілкування, наприклад: cybercafe – інтернеткафеcybercrime – інтернетзлочинcyberfraud – шахрайство в інтернеті.

Таким чином, словниковий склад англійської мови постійно змінюється та поповнюється новими мовними одиницями,в останні роки утворення неологізмів зумовлене зміною суспільно-політичних умов, державного та економічного устрою країн, культурним зближенням різних країн і науково-технічним прогресом. У процесі появи нових слів активну роль відіграють фонологічні новобудови, серед яких велику групу утворюють сленгізми, представлені вигуками. Чільне місце процесах появи нових слів займають традиційні способи англійського словотвору, а саме словоскладання та афіксація.

Література

 1. Антрушина, Галина Борисовна. Лексикология Английского Языка . М.: Высшая Школа, 1999.
 2. 2. Гак, Владимир Григорьевич. Язык Как Средство Трансляции Культуры. М.: Наука, 2000, С. 54-68.
 3. 3. Зацний, Юрій Антонович. Неологізми англ. мови 80-90х років ХХ століття. Запоріжжя: РА “Тандем-У”; 1997.
 4. Заботкина, Вера Ивановна. Новая лексика современного английского языка. М.: Высшая школа, 1989.
 5. Longman Dictionary of Contemporary English. New ed., Essex, England: Pearson Education, 2006.
 6. 6. Algeo, John “Where do all the new words come from” American Speech, vol.55, no.4, 1980, pp. 243-263.

6 thoughts on “СПЕЦИФІКА УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 1. Стаття є обгрунтованою, достовірною та логічно несуперечливою. Було цікаво було дізнатися, про найбільш вживані суфікси в афіксальних новоутвореннях. Також стисло, критично та у певній логічній послідовності проаналізовано основні тези, які були представлені в статті.

 2. Чому сленізми, до яких належать в тому числі і вигуки займають особливе місце серед фонологічних новоутворень? Чим, на Вашу думку, вони є цікавими?

  1. Поданий матеріал є актуальним та логічно побудованим. Висвітлено основні завдання, що були поставлені на початку, а саме, охарактеризовано основні поняття неології, визначені основні способи творення нових слів, що підкріплені яскравими прикладами.

  2. Дякую вам за запитання та коментар.
   Такі неологізми є стійкими та мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути зараховані до «сильних неологізмів». Високий рівень новизни пояснюється незвичністю та свіжістю їх форм.

 3. В статті вказано, що високий рівень прагматизації та комунікативно-прагматичної валідності мають фонологічні, семантичні, морфологічні словотворення (неологізми).
  Фонологічні новоутворення засновані на чергуванні звуків або на перенесенні наголосу.
  Яким чином в свою чергу утворюються семантичні та морфологічні словотворення?

  1. Дякую за запитання.
   Лексико-семантичний спосіб полягає в семантичному розщепленні багатозначного слова з подальшим поступовим утворенням слів-омонімів – слів, однокових або подібних за звучанням, але різних за лексичним значенням. Наприклад:
   bank (банк) – bank.
   До морфологічнго способу словотворення відносять ті слова, які утворилися за допомогою афіксальних морфем.

Comments are closed.