СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПОБУТОВОГО ХАРАКТЕРУ

Translation Studies 2020

Анна Петрова

Кам’янець-Подільський національний університет

імені Івана Огієнка

Науковий керівник: І. А. Свідер,

кандидат філологічних наук, доцент

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПОБУТОВОГО ХАРАКТЕРУ

The main ways of translation of English common phraseologisms are examined in the article. The author revealed the concept of idiom and its difference from free phrases.

Key words: phraseology, idiom, imagery, translation, ambiguity.

Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка відрізняє їх від вільних словосполучень, є ідіоматичність. У фразеологізмах часто міститься метафоричний елемент, тому їх не можна перекладати дослівно, оскільки у багатьох випадках вони мають явно виражене національне забарвлення. Це все та ряд інших факторів призводить до того, що фразеологічні одиниці часто не мають абсолютних відповідників в іншій мові.

Питання перекладу ідіом (фразеологічні сполучення, прислів’я та приказки тощо) важливі не тільки для практики, але й для теорії перекладу. Автентичний переклад фразеологізмів викликає значні труднощі, оскільки їм притаманне розмовне забарвлення, афористичність, образність, лаконізм. Використання фразеологізмів характерне як для художньої літератури та публіцистики, так і для живого мовлення. Ці питання слід розглядати не тільки як проблему перекладу художньої літератури, але й як надзвичайно важливу загальну проблему перекладу.

Ідіоми – особливий тип поєднань. Основною їх особливістю є «часткова або повна невідповідність плану змісту плану вираження, що визначає специфіку ідіоми» [1, с. 127] і безумовно впливатиме на вибір прийомів і способів перекладу.

Варто також мати на увазі, що багатозначність і омонімія властиві не лише словам, але і ідіомам, тобто одне і теж поєднання може одночасно бути і стійким, і вільним. Наприклад, the girl next door – 1. дівчина, що живе поруч, сусідка; 2. дівчина, яких багато [5, с. 32]. Тому уміння аналізувати мовні функції є ще однією умовою адекватного перекладу фразеологізмів. Іноді автори використовують ідіоми відразу в декількох значеннях для створення образних або емоційних асоціацій, гумористичного ефекту або для передачі національно-культурних відмінностей.

Для досягнення адекватного перекладу ідіом побутової тематики було запропоновано такі способи перекладу:

 1. 1. Описове пояснення значення. Якщо англійська ідіома не має в українській мові еквіваленту або аналогу, а дослівний переклад міг би привести до малозрозумілого буквалізму, перекладачеві необхідно відмовитись від передачі образності та використовувати описовий переклад – з поясненням змісту ідіоматичні одиниці за допомогою вільного сполучення слів. If you want to be a member of this club, you are to abide by. – Якщо ти хочеш стати членом цього клубу, ти мусиш дотримуватися правил. I wouldn’t offend you for all the tea in China. – Я б ніколи тебе не образив, якою б не була причина! [2, с. 17].
 2. Транслітерація з поясненням, тобто додатковим знанням, необхідним для розуміння ідіоми. З позицій когнітивної лінгвістики такий спосіб досить зручний для перекладу більшості фразеологічних одиниць із власними назвами, оскільки сприяє формуванню в свідомості читача певного фрейму, який буде евокуватися щоразу, коли читач/слухач накраплятиме на відповідний антропонім. Так, наприклад, ідіома honest Abe – чесний Ейб мусить супроводжуватися уточненням, що мова йде про Авраама Лінкольна, шістнадцятого президента США, котрий і справді володів рисою, згаданою в ідіомі, – віддавав усі борги вчасно. У такому випадку можна буде уникнути плутанини значень, адже згадка про чесність може надати іронічного відтінку фразі при перекладі, якщо не знати про деталі, пов’язані з ім’ям «Ейб», котрі відомі пересічному американцеві. Цікаво, що такі ідіоми, як honest Abe можуть розширяти своє значення [3]. Тоді фонове знання буде незамінним при декодуванні значення ідіоми.
 3. Щораз більшої популярності в перекладі ідіоматичних виразів набуває еквівалентний переклад: Come on in. Sit down and feel at home [5, с. 145]. – Заходь і почувай себе як вдома.

Такі образні фразеологічні одиниці в рідній мові, які повністю відповідають по змісту якому-небудь англійському фразеологізму і які базуються на одному з ним образі перекладаються за допомогою еквівалентів: early bird – рання пташка;

to stew in one’s own juice – варитися у своєму соку;

to be born under a lucky star – народитися під щасливою зіркою;

to pour oil on the flames  – підлити масла у вогонь [3].

Ще один приклад застосування цього способу перекладу можна знайти у праці І. Корунця: let George do it. – Іван киває на Петра [4, с. 199-200]. Імена, вжиті в обох виразах, не несуть етнокультурного забарвлення, а знову ж таки вживаються на позначення пересічної людини (проте вже без того зневажливого відтінку, який спостерігається в попередньому прикладі). Цікаво, що з таким же успіхом в цих ідіомах можна вжити будь-яке інше поширене в народі ім’я.

 1. Фразеологічні аналоги. Кількість образних ідіом, які співпадають по змісту та образності в англійській та українській мовах, порівняно невелика. Значно частіше перекладачеві треба використовувати українську ідіому, аналогічну за змістом англійській, але, яка базується на іншому образі, як наприклад: a drop in the bucket – крапля у морі;

a fly in the ointment – ложка дьогтю в бочці з медом;

it is raining cats and dogs – ллє як із відра [3].

Використання відповідного аналогу забезпечує такий же адекватний переклад англійської ідіоми, як і у випадку існування фразеологічного еквівалента: Haven’t seen him for ages. Last time he broke the bank at the casino and walked away with a lot of money. – Сто років його не бачив. У минулий раз він зірвав великий куш і пішов звідти з повними кишенями [пер наш.].

 1. Дослівний переклад (калькування) ідіом. Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі ідіоми побутової тематики, для якої немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається до дослівної передачі образу. Такий спосіб може бути застосований в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко сприймається українським читачем та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української мови. Іноді при дослівному перекладі англійської ідіоми використовують вставні слова: як говориться, як кажуть; ніби підкреслюючи цим, що іноземна фраза приведена дослівно. Дослівний переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не використовує готові ідіоми, які є у мові перекладу, а кожного разу створює новий образний зворот, чужий рідній мові, хоча і зрозумілий: to grind (one, something) to powder – розтерти, стерти на порох (когось, щось); to keep a dog and bark oneself – тримати собаку, а лаяти самому, love me, love my dog – любиш мене, люби і мою собаку [3].
 2. Контекстуальні заміни при перекладі полягають в тому, що перекладач намагається знайти таку українську ідіому, яка хоча і не відповідає за значенням англійській, але з достатньою точністю передає її зміст у даному конкретному контексті: fetch and carry for – бути на побігеньках, to work one’s fingers to the bones – працювати не покладаючи рук, to pull foot – рвати кігті (швидко тікати) [3].

Окрім проблеми розрізнення ідіоми побутової тематики, перекладач зустрічається з національно-культурними відмінностями між схожими за смислом ідіоматичними одиницями у двох різних мовах. Співпадаючи по смислу, ідіоми можуть мати різне стилістичне забарвлення, різну образну основу, різну емотивну функцію. В деяких випадках використання ідіоми побутової тематики у вихідному тексті будується на використанні можливостей національно-культурного колориту.

При відсутності безпосередніх відповідників вихідну ідіому можна перекласти шляхом пошуку аналогічної ідіоматичної одиниці, яка має спільне значення з вихідним. При цьому варто пам’ятати про те, що часто схожі за значенням, але різні за формою ідіоми у різних мовах мають різне емоційно-асоціативне забарвлення і не завжди взаємозамінні. У будь-якому випадку під час роботи із ідіоматичними одиницями у вихідному тексті перекладач, окрім власної пам’яті, може покладатися на цілий ряд тлумачних фразеологічних словників.

Література

 1. Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб.: Союз, 2000. 320с.
 2. Сейдл Дж. Идиомы английского языка и их употребление. М.: Высшая школа, 1993. 266 c.
 3. Словник англійських ідіом. URL: https://teacheng.info/reference/idioms
 4. Korunets I. Theory and Practice of Translation. Vinnytsia: Nova Knyha, 2000. 446 с.
 5. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms. Los Angeles: University of California Press, 1984. 238 р.