ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ТА РИС ХАРАКТЕРУ ОСОБИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Translation Studies 2020

Ірина Єні

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут іноземної філології

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Пушкар Т.М

ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ТА РИС ХАРАКТЕРУ ОСОБИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 Фразеологія привертає увагу ширшого кола дослідників. Під час поглибленого вивчення цієї науки постають нові проблеми, уточнюються або висвітлюються питання, що досліджувалися поколіннями, проте їх актуальність сьогодні сягає небачених вершин. Мовознавці не можуть прийняти одностайного рішення щодо усталеного визначення центральної одиниці предмета,  його природи, значення тощо. Проблема перекладу ФО досить повно розглянута у роботах В. Виноградова [3], А. Кунінa [6] та інших. Такі науковці, як А. Кунін [6], В. Комісаров [5] широко досліджували питання класифікації фразеологічних одиниць.  Наукові досягнення в сфері фразеології англійської мови дають підставу виокремити у ній наявність різних універсалій, класифікацій, структур, а звідси постає можливість виділити явища загальної фразеології [Холод А. М, С. – 156 ].

Ключові слова: фразеологія,  фразеологічні одиниці, фразеологічні зрощення,  фразеологічні єдності.

 Фразеологія як окрема гілка мовознавства сформувалася відносно нещодавно. Упродовж кількох десятиліть сформувалися  основні засади фразеології, що і дало можливість розглядати її як окрему науку, незалежну від лексикології, стилістики та синтаксису [Арнольд И.В]

Фразеологічною одиницею (фразеологізмом) доцільно вважати лексико-граматичне поєднання двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично змодельованих за зразком словосполучення або речення. Наприклад: to turn over a new leaf – почати все з чистого аркушу,  to dance on a tightrope – танцювати на канаті, to kiss the hare’s foot – запізнитись [ Глухов В. М,  С. – 330c].

 Щодо класифікації фразеологічних одиниць, вчені беруть до уваги ряд певних особливостей (семантика, функціональність, граматика, тощо). Виходячи з цього, розроблена низка класифікаційних схем, що широко використовуються  в теоретичній та методичній літературі.

 Є безліч варіацій сортування фразеологічних одиниць. Традиційно класифікації англійських фразеологічних одиниць базуються на різних критеріях і відрізняються за ступенем повноти. Найбільшого внеску в теорію дослідження фразеологічних одиниць внесли саме такі вчені як О.В. Кунін [6], В.В. Виноградов [3].

  Семантична класифікація, запропонована  В.В. Виноградовим [“Наука”, С. –312.], займає домінуючу позицію з поміж ряду інших представлених у лінгвістиці класифікацій. «Вона базується на мотивації фразеологічних одиниць, тобто на відносинах, які існують між значенням цілого та значеннями компонентів. Ступінь мотивації залежить від можливості зміни форми чи порядку компонентів та заміни цілого одним словом» [Виноградов В.В, С. – 342]. Залежно від типу мотивації В. В. Виноградов  пропонує три загальновідомі типи фразеологічних одиниць:

 1. Фразеологічні зрощення — абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані фразеологічні одиниці, у значенні яких «немає ніякого зв’язку, навіть потенційного, зі значенням їх компонентів»  [Виноградов В.В С. – 312]. Наприклад: to kick the bucket (розм.) – загнутися, померти; to rain cats and dogs – лити як з відра (про дощ); to be all thumbs – бути невмілим, незграбним [ Глухов В. М, С. –  330].
 2. Фразеологічні єдності — їх цілісне значення формує кожен з окремих.

Наприклад: to spill the beans – видати секрет; to burn bridges – спалювати мости; to throw dust into smb.’s eyes – заговорювати зуби.

 1. Фразеологічні сполучення — звороти, у яких значення окремих компонентів є ясно вираженим, проте один компонент має зв’язане значення. Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями. Наприклад:  Adam’s apple – Адамове яблуко, а Sisyphean labor – Сізіфова праця, rack one’s brains – сушити голову [ Longman Dictionary of English Idioms].

  Поняття «фразеологізм», насправді, містить в собі безліч синонімічних рядів, варіацій перекладу, класифікацій. Саме ідіоматичність і є тією диференційною ознакою, що відрізняє фразеологічні одиниці від вільних словосполучень. Саме через цю характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює сумарному значенню його компонентів, часто це значення не має нічого спільного зі значенням слів, які до нього входять:  to show white feather – бути боягузом, half way house – компроміс.

Фразеологічні еквіваленти можуть бути повними й частковими. Повними фразеологічними еквівалентами є ті англійські еквіваленти, які збігаються з українськими за значенням, лексичним складом, образністю, стилістичним забарвленням й граматичною структурою: боятися власної тіні – be afraid of one’s shadow; валаамова ослиця – Balaam’s ass; пуп землі – the hub of the universe; працьовитий, як бджола – busy as a bee, мати олімпійський спокій – have an Olympian calm [ Longman Dictionary of English Idioms].

Неповними (або частковими) еквівалентами є ті фразеологічні вислови, які мають розходження в структурно-граматичному плані або лексичному, коли один компонент фразеологічного вислову англійської мови не збігається із фразеологічним висловом другої мови, але ставиться до тієї ж тематичної групи. Часткові фразеологічні еквіваленти можна розбити на три групи.

До першої групи відносяться фразеологізми, що збігаються за значенням, стилістичним забарвленням й близькі за образністю, але розбіжні по лексичному складу: заяче серце – faint hear; твердий горішок – hard nail.

До другої групи відносяться фразеологізми, що збігаються за значенням, образністю, лексичним складом й стилістичним забарвленням, але відрізняються за такими формальними ознаками, як число й порядок слів, наприклад:  кирпу гнути – to turn up one’s nose;  гадина потайна – snake in the grass;  to waste words – кидати слова на вітер; he wouldn’t hurt a fly – комашини не скривдить;  timid as a hare – заєць полоханий; heart of flint – кам’яне серце;

До третьої групи відносяться фразеологізми, які збігаються за всіма ознаками, за винятком образності. Наприклад, spineless – безхарактерний, astourding card – дивна, прониклива людина.

Для точного перекладу фразеологічних одиниць слід звертати увагу не лише на їх структурні елементи, але й на контекст. Щоб зробити свій переклад правильним, точним, найголовніше, адекватним, перекладач повинен  практикувати різні способи перекладу, серед яких основними є: еквівалентний, аналогічний, антонімічний, дескриптивний переклад, калькування, комбінований переклад [Комісаров В.Н].

У даній статті були висвітлені як загальнотеоретичні, так і методологічні питання класифікації фразеологічних одиниць, різні види їх сполучуваності, специфіка англійських фразеологізмів, а також теорії та практики перекладу фразеологічних одиниць.

Література

 1. Англо-Український фразеологічний словник, 1991.
 2. Арнольд И.В. Лексикологія сучасної англійської мови. М.: 1959.
 3. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. – М., 1945. С. –312.
 4. Глухов В. М. Вопросы многозначности фразеологических единиц и их решение в «Фразеологическом словаре русского языка» / В. М. Глухов // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. – Тула : ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 1968. – С. – 330.
 5. Комісаров В.Н. Сучасне перекладознавство. – М., 2001.
 6. Кунін А.В. Англійська фразеологія. Теоретичний курс. – М., 1981
 7. Холод А. М. Преодоление стереотипов в социальной коммуникации учёных Украины и России / А. М. Холод // Пути мирного взаимодействия в современном обществе : междунар. науч.-практ. конф., 28-29 июня 2011 г. : материалы. – Ставрополь : Графа, 2011. – С. 156.
 8. Longman Dictionary of English Idioms. L., 1981.