ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Світлана Криськова

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Науковий керівник: канд. філол. наук Галайбіда О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

The article is devoted to the consideration of possibilities of using information and communication technologies for learning a foreign language.

Кey words: videoconference, technology, digital game learning, sound.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ, від англ. Information and Communication Technology, ICT) досить часто використовуються як синонім до інформаційних технологій (ІТ), проте це не зовсім так. Адже ІКТ складається з ІТ, підкреслюючи роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій комп’ютерів, під програмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію [4]. Використання ІКТ дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.

Будь-яку педагогічну технологію можна вважати інформаційною, адже основу процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Зазвичай, для реалізації навчальних завдань використовується комп’ютер, за допомогою якого здійснюється підготовка і передача інформації від тих, хто навчає, тим, кого навчають.

Можливість здійснювати комунікацію є основною метою вивчення іноземної мови. Однак для успішного опанування іноземної мови необхідне відповідне мовне середовище, бо середовище рідної мови перетворює її на штучний засіб спілкування [5]. Тому для забезпечення природної потреби використання іноземної мови та підвищення мотивації до її вивчення бажано використовувати ІКТ, які є на сучасному етапі найефективнішим засобом урізноманітнення процесу навчання.

Можливості ІКТ для вивчення мов відкривають нові перспективи для індивідуалізації навчання, для використання форм парної і групової роботи, і, звичайно, для оптимізації самостійної роботи студентів. Комп’ютер можна використовувати у якості наочного посібника. Величезну роль відіграє і психологічний фактор, адже для сучасної молоді природніше сприймати інформацію за допомогою мультимедійних пристроїв. З іншого боку, використання ІКТ потребує й нових підходів до процесу навчання, бо доступність інформації і можливість її копіювання може перетворитися на формальне списування вже готового матеріалу. Тому необхідно так формулювати завдання, щоб студенти не просто списували, а хоча б компілювали текст.

Cеред сучасних ІКТ можна виділити соціальні мережеві сервіси, аудіо-, відеосервіси, мікроблоги, соціальні мережі, електронну пошту, веб-форуми, чати, навчальні Інтернет-ресурси [2, 3]. В процесі навчання часто використовуються блоги викладача, особисті блоги студентів і блоги навчальної групи. Блог викладача є ефективним засобом організації роботи студентів завдяки можливостям інформування останніх про вивчений на конкретному занятті матеріал, розміщення тематичних посилань на корисні ресурси Інтернету і джерела для додаткового опрацювання (читання та аудіювання), публікації посилань на мережеві тести для самоконтролю, організації поза аудиторного обговорення вивчених тем, для виконання студентами письмових творчих завдань (творів, рецензій на переглянутий фільм чи прочитану книгу), додавання коментарів, аудіювання.

Електронна пошта є найвідомішою та найчастіше використовуваною Інтернет-технологією, яка дає можливість отримувати письмові завдання і відправляти перевірені роботи, надавати додаткову інформацію з того чи іншого питання. Веб-форуми і чати допомагають студентам спілкуватися іноземною мовою одне з одним та з носіями іншомовної культури, а також набувати досвіду міжкультурної комунікації. Це сприятиме не тільки розвитку мовленнєвих навиків, але й позитивно відобразиться на формуванні логіки мислення, умінні чітко і швидко реагувати на ситуацію, формулюванні ідей.

Особливий інтерес представляють Веб-квест проекти – організована проектна діяльність студентів із використанням ресурсів мережі Інтернет. Такий тип завдань є одним із найскладніших, бо передбачає роботу з великим обсягом матеріалу, дослідницьку діяльність та критичний аналіз отриманої інформації [3, c. 150-151]. Результати проекту знаходять відображення у вигляді PowerPoint презентацій у блозі групи з наступним обговоренням робіт.

Робота з аудіо- та відео сервісами сприяє розвитку навичок аудіювання та говоріння. Доведеною є ефективність завдань на самостійне прослуховування чи перегляд відео мовою, що вивчається, створення власних аудіо та відео файлів. Для організації подібного виду робіт можна використовувати сервіси підкастів, які являють собою аудіо чи відео запис, доступний для скачування, прослуховування чи перегляду. Соціальні мережі є надзвичайно популярними і також можуть використовуватися з навчальною метою для вивчення іноземної мови. Студенти, створюючи власні сторінки мовою, яку вивчають, розвивають письмо, отримують можливість ділитися інформацією.

На всіх етапах навчання іноземної мови можуть бути використані матеріали ресурсів Інтернет, який відіграє особливо важливу роль під час організації самостійної роботи студентів. Вони потрібні для отримання нової, автентичної інформації, для перевірки рівня знань і, звичайно, для створення справжнього мовного середовища (в умовах міжнародних телекомунікаційних проектів, аудіо- і відеоконференцій), що сприяє виникненню  природної потреби у спілкуванні іноземною мовою і відповідно, підвищенню мотивації у її вивченні.

При використанні Інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземної мови, як правило, використовують сайти, що не містять орфографічних, граматичних та інших помилок. Але на «просунутому» етапі навчання можна використовувати і сайти, що містять граматичні та орфографічні помилки. Наприклад, для ознайомлення з лінгвістичним феноменом Chinglish цілком підходять матеріали сайтів різних компаній з описом виробів тощо. З метою створення мовного середовища особливе місце відводиться сайтам міжнародного спілкування молоді (www.Sharedtalk.com, Livemocha.com. тощо) [1].

Для активізації роботи студентів з навчальними Інтернет-ресурсами різної структури викладачеві необхідно здійснювати їхній пошук і відбір, даючи точні адреси, а також навчити студентів працювати з вибраними Інтернет-ресурсами. При цьому необхідно оцінювати, наскільки вони будуть відповідати мовному та загальнокультурному рівню конкретної групи студентів. Посилання на пошукові системи є перевагою, оскільки полегшують відбір потрібної інформації. Крім того, необхідно також постійно надавати супутню підтримку у вигляді консультацій, інструктажу або тренінгу. Наприклад, при роботі з матеріалами сайту ВВС (Learning English (www.bbk.co.uk)) потрібно пояснити, як виконувати завдання з граматики під час роботи з навчальними текстами, вказати, які із запропонованих на сайті навчальних текстів потрібно прослуховувати тощо. ВВС Word Service надає можливість не лише прочитати, але й прослухати новини, причому студент може навіть вибрати для себе відповідний рівень володіння англійською мовою.

Для створення навчальних Інтернет-ресурсів за допомогою спеціального програмного забезпечення можна використовувати Knowledge Network Ехplоrer (КNЕ). Підібраний матеріал буде автоматично розміщений в мережі Інтернет. Для виконання завдання студентам необхідно буде зайти на конкретний сайт розробленого навчального матеріалу і використовувати зазначені посилання для навігації.

Ефективність вивчення іноземної мови залежить від того, наскільки часто її використовують для спілкування. Використання ІКТ допомагає заповнити прогалину у спілкуванні, на практиці застосовувати отримані теоретичні знання. Впровадження ІКТ в практичну діяльність студентів на заняттях сприяє розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання; оволодіння усним спонтанним мовленням; розвитку критичного мислення.

Застосування ІКТ у вивченні іноземної мови має велике практичне значення, оскільки є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, стимулює пошукову діяльність студентів та сприяє підвищенню мотивації до вивчення предмету.

Література

  1. Овчаренко З.П. Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kamts kpi.ua/sites/default/files/files/ovcharenko_informatsiini.pdf
  • Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистическом образовании. Москва: Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2013, 264 c.
  1. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании: теория и практика. Москва: П-Центр, 2009, 239 с.
  2. www.vseosvita.ua/library/vikoristanna-informacijno-komunikacijnih-tehnologij-u-procesi-navcanna-anglijskoi-movi-73144.html