ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ РІЗНИХ ВИДІВ ЧИТАННЯ

Анастасія Мартинюк

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Науковий керівник: старший викладач Никитюк С. І.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ

РІЗНИХ ВИДІВ ЧИТАННЯ

In our life we face with the need to master written types of speech activity such as reading and writing. Information materials from the World Wide Web can help us. The Internet is an excellent tool for getting information about the latest events in the world. First of all it is reading. Thus, using Global network, we can significantly improve our reading skills and other types of speech activity.

Ключові слова: reading, the Internet, Global network, speech activity, information.

У реальному житті людина зіштовхується із необхідністю володіти письмовими видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо). На допомогу приходять інформаційні матеріаливсесвітньої мережі. Інтернет – чудовий засіб для отримання інформації про останні події у світі. Це, в першу чергу –  читання. Таким чином, за допомогою глобальної мережі, класну кімнату можна перетворити на агенцію новин, а своїх учнів – на першокласних репортерів.

Метою даної статті є описати різні види читання та методи їх навчання з використанням Інтернету. Дослідженням даної теми займались: Е. С. Полат, О. О. Сітало, О. І. Плугатарьова,  А. Я. Цвєткова, І. В. Круглова та інші.

Читання – це опосередкована форма спілкування, що на думку багатьох дослідників є базовою для більшості людей, що вивчають іноземну мову. Процес читання включає складні розумові операції (аналіз, синтез, висновки та ін.) і його результат –вилучення інформації, мають величезне значення для комунікативно-громадської діяльності [3].

Процес читання, як відомо, базується на технічних навичках, тобто таких, які є автоматизованими, і на основі них відбувається пізнавання і розуміння письмових знаків і тексту в цілому, а отже, реалізація комунікативних вмінь.

Залежно від цільової установки розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче і пошукове читання. Зріле уміння читати припускає, як володіння усіма видами читання, так і легкість переходу від одного його виду до іншого, залежно від зміни мети отримання інформації з цього тексту. Переглядове читання припускає отримання загального уявлення про тему і основних питань, що розглядаються у тексті. Це поверхове, вибіркове читання тексту по частинах. Воно зазвичай використовується при первинному ознайомленні зі змістом нової публікації з метою визначити, чи є в ній інформація, що цікавить читача, і на цій основі прийняти рішення – читати її або ні. При переглядовому читанні іноді досить ознайомитися зі змістом першого абзацу і проглянути текст. Цей вид читання вимагає від читача досить високої кваліфікації як читця і володіння значним об’ємом мовного матеріалу. Для навчання переглядовому читанню необхідно підбирати ряд тематично пов’язаних текстових матеріалів і створити ситуацію перегляду. Звичайно, працюючи безпосередньо з Інтернет-джерелами, учні можуть самостійно знайти величезну кількість автентичних текстів для читання з теми, що вивчається [6]. У зв’язку з цим можливі такі завдання:

 • за заголовком: зробити припущення про тему і зміст тексту;
 • за зовнішньою структурою тексту, особливостями поліграфічного оформлення: визначити тип (характер) тексту (реклама, анонс, метеопрогноз, програма телепередач тощо);
 • за домінуючим словом заголовка: зробити припущення про ключові слова тексту і про галузь знань, до якої він відноситься.

Слід зазначити, що при використанні Інтернет-ресурсів на уроці учитель може надати учням можливість розглянути величезну кількість матеріалів (листи, фотографії, різні реклами, оголошення тощо), що безпосередньо пов’язані з певною темою, у тому числі країнознавчого характеру, що сприяє формуванню у дітей уявлення про культуру країни мови, що вивчається. Ознайомлювальне читання – це вид читання, при якому предметом уваги стає увесь мовний твір (книга, стаття, розповідь), без установки на отримання певної інформації. Для такого читання учитель може підібрати тексти для кожного учня, з урахуванням його індивідуальних можливостей. Тоді, безпосередньо на уроці, учителеві треба буде тільки поширити посилання на Інтернет-тексти або якщо немає можливості працювати з комп’ютером – роздрукувати їх [5].

При ознайомлювальному читанні основне комунікативне завдання, яке стоїть перед читачем (учнем), полягає в тому, щоб в результаті швидкого прочитання усього тексту виділитиосновну інформацію, що міститься в ньому. Воно вимагає уміння розрізняти головну і другорядну інформацію. При навчанні цьому виду читання доцільно використати таківправи:

– прочитавши текст, визначити, які питання розглядаються відповідно до теми;

– фіксація вичитаної інформації у вигляді плану, ключових слів, тез тощо;

– коротка передача змісту тексту своїми словами іноземною мовою.

Для практики цього виду читання використовуються порівняно довгі тексти, легкі в мовному відношенні, що містять не менше 25 – 30% надмірної, другорядної інформації. Що стосується Інтернету, то, маючи величезну кількість різноманітного матеріалу, залишається незамінним помічником при навчанні ознайомлювальному виду читання.

Вивчаюче читання передбачає максимально точне і повне розуміння усієї інформації, що міститься в тексті, її критичне осмислення. Даний вид читання – це уважне вчитування і проникнення в сенс за допомогою аналізу тексту [2].Його завданням є також формування навчального уміння самостійно долати труднощі в розумінні іноземного тексту. Об’єктом вивчення в цьому випадку є інформація, що міститься у тексті, але ніяк не мовний матеріал. Вивчаюче читання відрізняється від інших видів великою кількістю регресій – повторним перечитуванням частин тексту, іноді з виразною інтонацією, про себе або вголос, встановленням сенсу тексту шляхом аналізу мовних форм, навмисним виділенням найбільш важливих тез і неодноразовим промовлянням їх вголос, з метою кращого запам’ятовування змісту для подальшого переказу, обговорення, використання в роботі. Для цього виду читання підбираються тексти, що мають пізнавальну цінність, інформативну значущість і представляють найбільші труднощі для цього етапу навчання, як в змістовному, так і в мовному відношенні. При навчанні цього виду читання підійдуть такі вправи:

 • постарайтеся зрозуміти значення виділених слів відповідно до контексту;
 • перевірте себе за допомогою словника;
 • прочитайте речення чи абзац і знайдіть слова, що підтверджують, що йдеться про…;
 • прочитайте абзац і випишіть усі дієслова з прийменниками, що означають рух (час дії, місце дії) [4].

Не варто забувати, що при роботі з текстами для вивчаючого читання існує певна структура роботи (до читання, в процесі читання, після читання). Проте відсоток такої роботи з Інтернетом буде менше, оскільки цей вид читання передбачає тривалу роботу з текстом, а у наш час процес навчання спрямований на збереження здоров’я дітей. Так, Інтернет може стати для учителя невичерпним джерелом для текстових матеріалів.

Пошукове читання орієнтоване на читання газет і літератури за фахом. Його мета – швидке знаходження в тексті або в декількох, певних даних (чинників, характеристик, цифрових показників, вказівок). Воно спрямоване на знаходження в тексті конкретної інформації. Переглядове читання припускає уміння орієнтуватися в логіко-смисловій структурі тексту, вибрати з нього необхідну інформацію з певної проблеми. В умовах навчання, пошукове читання виступає швидше як вправа, оскільки пошук тієї або іншої інформації в Інтернеті, як правило, здійснюється за вказівками вчителя. Тому воно зазвичай є супутнім компонентом при розвитку інших видів читання [1].

Таким чином, якщо передбачається робота з текстом для ознайомлювального, переглядового або пошукового читання, то учителеві слід підшукати відповідні тексти в мережі заздалегідь. Інколи читання текстів краще подавати як домашнє завдання, щоб на уроці організувати активну усну практику на основі прочитаного. На уроці учитель організовує діяльність учнів відповідно до специфіки певного виду читання. Незамінним помічником з метою оволодіння умінням читання є онлайн-газета. Вона дозволить учням дізнатись події, що відбуваються у світі, безпосередньо у даний момент і розглянути різні точок зору щодо них.

Як бачимо, використання Інтернет-ресурсів при навчанні такої мовленнєвої діяльності як читання, є досить ефективним. Всесвітня мережа може значно урізноманітнити навчальний процес та зробити його цікавішим і сучаснішим.

Література

 1. Круглова И.В. Использование НИТ в учебных предметах школьного курса : Вопросы Интернет-образования, 2006. №34. 48 с.
 2. Леонтьев А.А. Методика. Москва : Русский язык, 1988. 160 с.
 3. Плотников С.Н. Книжность как феномен культуры:Вопросы филосифи, 1994. №7-8. 67 с.
 4. Плугатарьова О. І. Використання Інтернет-контенту під час вивчення англійської мови : практичні матеріали, 2011. № 11. 113 с.
 5. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка : Иностранные языки в школе, 2001. № 2. 54 с.
 6. Цветкова А. Я. Возможности и пути включения Интернет в школьное образовательное пространство : Вопросы Интернет – образования, 2003. №23. 97 с.