ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Olha Myhailiuk

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Scientific Supervisor: a Senior Lecturer, Nykytiuk S.I.

 ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  Learning a foreign language at school is impossible without the use of modern technologies. Visuality plays a major role in the formation of the main language students competencies. When learning a foreign language, different types of visual aids contribute to the best understanding and mastering a foreign language, its lexical units, grammatical structures, phonetic aspect.

Ключові слова: modern technologies, visuality, foreign language, principle, facilities of studies, methods of studies.

Опанувати комунікативну компетенцією англійською мовою, не перебуваючи в країні мови, що вивчається, справа дуже складна. Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи і прийоми роботи, серед яких можна виділити використання аудіо- та відеоматеріалів на уроках англійської мови [4].

Питання вивчення іноземних мов, у тому числі з використання засобів наочності було і залишається у наукових роботах та дослідженнях багатьох методистів, зокрема А.Д. Климентенка, І.Л. Біма, С.П. Шатілова, Л. С. Панова, Н. Д. Гальскова.

         Принцип наочності не втратив своєї актуальності і в наш час. Характерне для школярів наочно-образне мислення вимагає для свого розвитку можливості доторкнутися, побачити, почути, сприймати досліджуваний предмет в цілому. Словесні пояснення і опис учню запам’ятати важче, ніж конкретні предмети, події і особи. Відомо, що ефективність навчання залежить від залучення до всіх органів сприйняття людини. Чим різноманітніші  сенсорні органи задіяні  до сприймання навчального матеріалу, тим міцніше він           засвоюється.

Наочність є одним з ефективних засобів формування позитивної мотивації.

Педагоги і методисти виділяють такі ефективні риси наочності на уроці іноземної мови:

1) наочність забезпечує правильне осмислення матеріалу;

2) служить опорою в розумінні матеріалу;

3) створює умови для практичного застосування засвоюваного матеріалу;

4) допомагає здобувати необхідні навички і вміння;

5) викликає інтерес до занять;

6) знижує стомлення;

7) забезпечує весь процес навчання [5].

Розрізняють два види наочності: слухова та зорова. Щоб показати творчий підхід до навчального процесу, втілити поставлені дидактичні завдання за допомогою навчального матеріалу, вчитель має уміти поєднувати слово і різні види наочності.

Говорячи про види наочності, важливо розрізняти три основних поняття, пов’язаних з наочністю:

1) принцип наочності;

2) наочні засоби навчання;

3) наочні методи навчання [3].

Наочні засоби – об’єкти, створені людиною, а також предмети природної природи, які використовуються в освітньому процесі в якості носіїв навчальної інформації та інструменту діяльності педагога і учнів для досягнення поставлених цілей навчання, виховання і розвитку.

Доцільно наразі сфокусувати увагу на наочних методах навчання, при яких засвоєння навчального матеріалу знаходиться в істотній залежності від застосовуваних у процесі навчання наочного посібника і технологічних засобів. Наочні методи використовуються у взаємозв’язку зі словесними і практичними методами [1].

Л. А. Григорович і Т. Д. Марціновська відносять до наочних такі основні методи: демонстрація дослідів, натуральних об’єктів, наочних посібників (предметів, схем, таблиць, муляжів, макетів і т.д.), перегляд відеофільмів, кінофільмів, телепередач і т. д. [2].

Існують дві великі підгрупи наочних методів навчання: «методи ілюстрацій і методи демонстрацій».

Метод ілюстрацій передбачає показ учням ілюстративних посібників, плакатів, таблиць, картин, карт, схем, замальовок на дошці, плоских моделей і т.д.

         Наприклад:

Ілюстрована схема «Прийменники»

 У ході вивчення теми «Свята» учні часто зустрічаються з описом якихось предметів, дій, дійств тощо. Саме тому доречно пояснити учням вживання прийменників, що досить легко за допомогою такої схеми:

Також можна використовувати не просто схему, а предметний матеріал: подарункову коробку та певний предмет, який можна розташовувати по-різному по відношенню до коробки. Учням потрібно буде озвучити, де знаходиться предмет: The ball is into the box.

Метод демонстрацій зазвичай пов’язаний з демонстрацією приладів, дослідів, технічних установок, кінофільмів, діафільмів і т.д.

Наочність сприяє не тільки кращому засвоєнню учнями теоретичних знань, а й розуміння зв’язку наукових знань з життям. Наочність підвищує інтерес учнів до знань і робить процес засвоєння знань більш легким. Уроки, на яких застосовуються картини, ілюстрації, знімки, колекції, як правило, проходять при підвищеному інтересі та уваги всіх учнів. Багато положень, важкі на перший погляд, при вмілому застосуванні наочності стають доступними і зрозумілими.

Наочні ресурси володіють високою пропускною здатністю. Найбільш високою ефективністю для запам’ятовування володіють не самі наочні засоби, а їх поєднання з промовою і практичною діяльністю. Тому не випадково принцип наочності в деяких дидактичних посібниках трактують як принцип єдності конкретного і абстрактного.

Література

  1. Дроздовська І.В. Наочність. Англійська мова в школі, 2008. №9. С. 35.
  2. Казачинер О.С. Дидактичні ігри як засіб активізації діяльності учнів на уроках англійської мові. 2007. № 36. С. 41-47.
  3. Ніколаєва С.Ю. та інші. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. К: Ленвіт, 1999. С.320.

4.Побєдинська С. Є. З досвіду навчання учнів старших класів розуміння лексики.1992. Вип. 20.С.68-73.

  1. Рогова Г. В., Верещагина И. Н. Методика обучения языку на начальном этапе в средней школе. М.2000. 224 с.