Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
кафедра англійської мови
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
кафедра англійської філології
Житомирський державний університет імені Івана Франка
кафедра англійської філології та перекладу

Для перегляду статей перейдіть за посиланням:

 1. Матеріали 2020
 2. Програма IІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕКСТ І ДИСКУРС: КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

IІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТЕКСТ І ДИСКУРС: КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Дати проведення конференції: 19 березня – 20 березня 2020 року;

Мета конференції – обмін досвідом науковців-філологів, які займаються дослідженням проблем тексту та дискурсу з використанням основних положень і методик когнітивної та комунікативної лінгвістики.

Форма участі – заочна (дистанційна). Участь у конференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику матеріалів та розміщення статей для ознайомлення на web-сторінці за адресою http://englishcontext.kpnu.edu.ua/ у перший день роботи конференції.

Мови конференції: англійська, німецька, українська.

Учасникам конференції буде надісланий електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат (у форматі PDF) на зазначену ними електронну адресу упродовж двох тижнів після проведення конференції.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у Всеукраїнській науковій конференції необхідно до 12 березня 2020 року надіслати на електронну адресу english.discourse@kpnu.edu.ua статтю, яка відповідає темі конференції та оформлена відповідно до вимог, і відомості про автора (авторів).
Назви файлів повинні відповідати прізвищу учасника конференції_вміст матеріалів, наприклад: Петренко_стаття та Петренко_відомості.

Участь у конференції – безкоштовна.

Вимоги до оформлення статті
Оргкомітет приймає статті об’ємом до 6 сторінок, набрані у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються.

Структура статті:

Перший рядок індекс ‒ УДК (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва університету (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Через рядок –анотація (2-3 речення) і ключові слова(5-7 позицій) англійською мовою, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0, курсив.

Через рядок – текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац 0,75 см).

Стаття повинна мати такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями;
 •  огляд останніх наукових праць і публікацій за темою і вибір напрямків дослідження;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом. Після тексту статті робиться однорядковий відступ і подається ЛІТЕРАТУРА, оформлена згідно ДСТУ 8302:2015.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

 1. прізвище, ім’я, по- батькові автора
 2. науковий ступінь і вчене звання (за наявності)
 3. повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник конференції
 4. назва кафедри (відділу) і посада
 5. назва статті
 6. контактний телефон
 7. електронна адреса

Зразок оформлення статті

УДК

Наталя Дмитерко
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Summary.

Keywords:

Текст статті Текст статті Текст статті

ЛІТЕРАТУРА

 1. Полюжин М. Когнітивний підхід до вивчення дискурсу. Іноземна філологія. 2008. Вип. 120. С. 90–98.
 2. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002. 392 с.
 3. Gärdenfors P. Conceptual Spaces as a Basis for Cognitive Semantics. Philosophy and Cognitive Science. 1996. P. 159–180. URL : http://ii.fmph.uniba.sk/-takac/zdroe/gard2.pdf.

З повагою і сподіванням на плідну співпрацю, оргкомітет конференції

Контактна інформація оргкомітету:
Tel.: 0683625426 Кришталюк Ганна Анатоліївна
e-mail: english.discourse@kpnu.edu.ua